Särskilt stöd och åtgärdsprogram

I Mölndal arbetar vi för en förskola och skola för alla i en inkluderande lärmiljö. Skolans arbete är därför inriktat mot att ge utrymme för elevers olika förutsättningar för lärande och utveckling.

Anpassningar

Skolans personal förbättrar hela tiden lärmiljöerna så att de elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås får stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Skolorna utvecklar metoder för att stimulera och stödja tills åtgärderna får effekt genom att situationen för den enskilda eleven eller en grupp elever förbättras.

Särskilt stöd

När skolans arbetssätt och arbetsformer inte är tillräckliga för att möta elevens behov genomförs en utredning med analys av hur skolan kan anpassa lärmiljöerna eller undervisningens innehåll och genomförande. Skolans svårigheter att möta elevens behov kan komma fram till exempel i undervisningen, genom resultat på nationella prov eller genom uppgift från eleven och dess vårdnadshavare. Lärare och elevhälsa samråder för att kunna avgöra lämpliga insatser. Eleven och vårdnadshavaren ska vara delaktiga i detta.

Åtgärdsprogram

Om utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd tar skolan fram ett åtgärdsprogram. I programmet ska det stå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Det kan handla om att skolan behöver förbättra sitt arbete med att hjälpa en elev med att planera och strukturera sina studier, färdighetsträning, specialpedagogiska insatser under en kortare tid, särskilda hjälpmedel eller utrustning och digital teknik med anpassade programvaror eller mer långvariga insatser såsom regelbundna specialpedagogiska insatser. Huvudregeln är att särskilt stöd ska ges i elevens ordinarie grupp om inte detta är olämpligt utifrån elevens behov.

Utvärdering

Insatserna utvärderas och korrigeras om de inte haft avsedd effekt.

Särskild undervisningsgrupp 

Om det finns särskilda skäl, kan eleven få särskilt stöd enskilt eller i en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt hör till.

Anpassad studiegång

I vissa fall, när de åtgärder skolan satt in inte nått resultat, kan skolan göra undantag från timplanen samt ändra i de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen. Det kallas anpassad studiegång och innebär att eleven inte får en fullständig utbildning.

Kontakta gärna vid frågor

Har du frågor om särskilt stöd får du ofta de bästa svaren av ditt barns förskolechef eller rektor.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Caroline Billing
Verksamhetschef
Grundskola F-6
Anpassad grundskola

Erica Ekenmo
Verksamhetschef grundskola F-9
Kulturskolan
Språkcentrum
Särskilda undervisningsgrupper

Dela på:

Senast uppdaterad