Kurator och psykolog

Till en kurator kommer du som elev frivilligt. Kuratorer och psykologer arbetar främjande och förebyggande med psykosocialt arbete.

Insatserna bidrar till att skapa möjlighet till förändring, både med den enskilda eleven och i det övergripande arbetet. Kuratorer och psykologer finns ute på våra skolor.

Kuratorer

Kurator arbetar bland annat med

  • medverkan i skolans elevhälsoteam
  • konsultation till skolans personal
  • förebyggande arbete med elever i grupp
  • stödjande samtal med elev
  • samverkan med vårdnadshavare
  • medverkan i utveckling av skolans värdegrundsarbete

Skolpsykologer

Psykologer arbetar mot förskola, grundskola och den obligatoriska anpassade grundskolan. De bidrar med psykologisk kompetens för att stödja barns och ungdomars utveckling. Psykologer inom grundskola och anpassad grundskola arbetar bland annat med

  • handledning och konsultation till arbetslag, skolledare och föräldrar
  • psykologiska bedömningar som stöd för det pedagogiska arbetet
  • verksamhetsstöd; stressförebyggande arbete, krisbearbetning och liknande
  • samtalskontakt med enskilda elever utifrån avgränsade och skolrelaterade svårigheter

Psykologer i förskolan

Psykologer i förskolan arbetar med stöd och kompetensutveckling gentemot förskolepedagoger. Personal anmäler genom sin förskolechef sitt yrkesmässiga behov av hjälp. Barn och familj är anonyma för förskolepsykologen.

Föräldrar i förskolan som vill ha psykologhjälp hänvisas till BVC och/eller BUP.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Anna Bäckman
Skolpsykolog med psykologiskt ledningsansvar

Dela på:

Senast uppdaterad