Skolsköterska och skolläkare

Elevers fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö, livsstilsrelaterade hälsorisker och de som behöver särskilt stöd för att nå skolans mål är prioriterade i elevhälsans medicinska insats. Uppdraget är enligt skollagen ett förebyggande arbete som bidrar till elevernas psykiska och kroppsliga hälsa och sunda levnadsvanor.

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar bland annat med att 

 • erbjuda hälsobesök och vaccinationer enligt fastställt basprogram 
 • genomföra hälsosamtal och ska genom dessa stärka elevernas självkänsla och stimulera dem till att göra egna medvetna val
 • via hälsoundervisning öka elevernas kunskap och medvetenhet om risk- respektive friskfaktorer, samt hur dessa påverkar hälsan
 • tillsammans med skolläkare, skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna
 • ge särskilt stöd till och göra bedömningar och delta i utredningar av elever med olika typer av skolrelaterade hälsoproblem samt inlärningssvårigheter
 • samverka med sjukvård, socialtjänst med flera

Skolläkare

Följande uppgifter ingår i uppdraget:

 • vara sakkunnig i medicinska frågor
 • samverka med skolsköterskor, skolledning, elevhälsoteam och skolans övriga personal och arbeta för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö för eleverna
 • verka för god arbetsmiljö för eleverna
 • stå för medicinsk sakkunskap för barn med olika typer av funktionshinder såväl fysiska som neuropsykiatriska
 • medicinsk studie- och yrkesvägledning

Skolläkarens insatser ska utifrån medicinsk sakkunskap, övergripande och i enskilda elevärenden, stödja elevhälsan i enlighet med nationella riktlinjer.

Alla elever erbjuds skolläkarkontakt vid behov under hela skoltiden.

Kontakt

Åsa Olander
Medicinskt ledningsansvar

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad