Hälsobesök och vaccinationer

Hälsobesöken hos skolsköterskan är en fortsättning på besöken hos Barnhälsovårdscentralen (BHV).

Innehållet i hälsobesöken bygger på ett individuellt hälsosamtal med elev. I förskoleklass erbjuds vårdnadshavare att delta.

Skolsköterskan gör en sammanfattande bedömning av elevens hälsa och utveckling. Bedömningen görs utifrån hälsosamtalet, en fysisk hälsoundersökning, information från vårdnadshavare och samtal med skolpersonal. Den sammanfattande bedömningen dokumenteras i EMI (elevhälsans medicinska insats) journalen.

Alla elever kan erbjudas skolläkarkontakt vid behov när det gäller skolrelaterad ohälsa. Om ärendet inte är relaterat till skolan ska ditt barn istället söka vård via sjukvården utanför skolan.

Insatser som erbjuds enligt hälsoprogrammet i Mölndals stad

Förskoleklass

 • Hörsel- och synundersökning
 • Längd- och viktundersökning
 • Hälsosamtal kring område som skolmiljö, närvaro, fysisk och psykisk hälsa, sömn, mat, fysisk aktivitet, kroppsuppfattning och känslor, fritid och relationer, våld samt hur eleven ser på framtiden

Årskurs 2

 • Individuellt samtal om trivsel, kamratrelationer och skolsituation
 • Längd-och viktundersökning
 • Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 4

 • Längd-, vikt- och ryggundersökning
 • Hälsosamtal som berör frågor om skolmiljö, närvaro, fysisk och psykisk hälsa, sömn, mat, fysisk aktivitet, kroppsuppfattning och känslor, våld, fritid och relationer samt hur eleven ser på framtiden

Årskurs 5

 • Erbjudande om vaccination mot humant papillomvirus (HPV)

Årskurs 6

 • Längd-, vikt- och ryggundersökning
 • Individuellt samtal om trivsel, kamratrelationer och skolsituation

Årskurs 8

 • Längd-, vikt- och ryggundersökning
 • Färgseendeundersökning
 • Hälsosamtal som berör områdena skolmiljö, närvaro, fysisk och psykisk hälsa, sömn, mat, fysisk aktivitet, kroppsuppfattning och känslor, sexuell hälsa och rättigheter, våld, fritid och relationer, alkohol, narkotika och tobak samt hur eleven ser på framtiden
 • Erbjudande om vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Årskurs 7, 8 och 9

 • Medicinsk studie- och yrkesvägledning när behov finns.

Kontakt

Åsa Olander
Medicinskt ledningsansvar

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad