Bölets förskola

Bölets förskola har en stor och variationsrik gård som lockar till lek, fantasi och kreativitet samt utmanar nyfikenhet och upptäckarlust.

Specialpedagogik i förskolans praktik

Alla pedagoger på förskolan genomgår under läsåret 2023/2024 en utbildning från skolverket som heter ”Specialpedagogik i fokus”.

Syftet med utbildningen är att ge oss en bredare kunskap och förståelse för vad som kännetecknar inkludering och inkluderande arbetssätt. Syftet är också att vi ska reflektera över den egna förskolans arbetsmetoder och hur undervisningen kan utvecklas så den stödjer varje enskilt barns utveckling och lärande.

Bölet är en lekcertifierad förskola

Bölets förskola är sedan läsåret 2021/2022 lek certifierad. Det innebär att leken har stort fokus i barnens vardag.

Läroplanen skriver att lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande och ska ha en central plats i utbildningen i förskolan. Vi försöker besvara frågan - varför leker barn?

Genom en normkritisk granskning av gamla föreställningar om lek och ny teoretisk kunskap som ger möjlighet till ett mer normkreativ förhållningssätt till lekande. Målet är att tydliggöra och utveckla lek som undervisning.

Bölet är en miljöcertifierad förskola

Förskolan är miljöcertifierad vilket innebär att vi varje år arbetar med hållbar utveckling genom Grön flagg. I början av varje läsår samlas miljögruppen och startar en ny resa där vi sätter upp gemensamma mål för hela förskolan. Arbetet mot målen anpassas och utformas sedan efter varje grupp och de barn som ingår i den.

Bemötande

Våra styrdokument är

  • Konventionen om mänskliga rättigheter
  • Barnkonventionen
  • Läroplanen (Lpfö 98)

Våra Värdeord

Trygghet
På vår förskola innebär trygghet att våga vara sig själv, närvarande aktiva pedagoger och ett respektfullt möte. 

Glädje
På vår förskola innebär glädje glada skratt, varm gemenskap och en tillåtande miljö där vi har möjlighet att bjuda på oss själva.

Lärande
På vår förskola innebär lärande lustfylldhet, att ta vara på barnens nyfikenhet och intresse samt att pedagogen är utmanande och medupptäckande.

Delaktighet och inflytande
På vår förskola innebär delaktighet att vi skapar en utbildning utifrån alla barns olika förutsättningar. Att som barn ha inflytande över sin vardag.

Våra avdelningar

Bölets förskola består de sex avdelningarna Bokgläntan, Trollgläntan, Trollskogen, Sagoskatten, Skattkammaren och Sagovärlden som består av åldershomogena barngrupper.

På förskolegården finns det även ett inhägnat skogsparti där man kan gå på upptäcktsfärd och samtidigt träna sin motorik.  

Samarbete

Vår förskola arbetar tillsammans med Heljereds förskola och Hallenskolan efter en gemensamt utvecklad verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan ska synliggöra vår röda tråd för arbetet med barn i åldern 1-12 år.

Brukarråd

Vårt brukarråds syfte är att vara en demokratisk mötesplats där kommunikation mellan vårdnadshavare och verksamhet sker. Det är en möjlighet att för vårdnadshavare att föra fram åsikter till diskussion med verksamheten och därigenom gör vårdnadshavare delaktiga i processen kring förskolan.

Välkomna att ta kontakt vid frågor, funderingar eller intresse av att komma på besök!

Relaterad information

Plan mot kränkande behandling

Kontakt

Bölets förskola
Böletvägen 2
428 35 Kållered
Fler kontaktuppgifter

Karta, Bölets förskola

Malin Espenholt
Rektor
Bölets förskola
Heljereds förskola
031-315 20 25

Dela på:

Senast uppdaterad