Avgifter och regler för barnomsorg

Barnomsorg är plats på förskola, fritidshem och i pedagogisk omsorg. Det är skollagen och kommunens regler som styr rätt till plats.

Förälder, vårdnadshavare som arbetar eller studerar

Du kan ansöka om barnomsorg för barn i åldrarna ett till tolv år som är folkbokförda i kommunen. Barnen kan erbjudas omsorg den tid föräldrar arbetar eller studerar.

Förälder, vårdnadshavare som är föräldraledig för yngre syskon

Förskolebarn ett till fem år erbjuds plats 15 timmar per vecka. Den begränsade vistelsetiden träder i kraft två veckor efter syskons födelse (fyra veckor efter tvillingfödsel). Skolbarn som får syskon får behålla platsen på fritidshem eller pedagogisk omsorg längst två månader efter syskons födelse. Vårdnadshavare som i stället för att ta ut föräldraledighet fortsätter arbeta eller studera kan behålla sin plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem för det äldre syskonet. Ansökan om förändrad vistelsetid görs i vår e-tjänst Ansökan om förändrad vistelsetid vid studier/arbete under föräldraledighet. Beslut om förändrad vistelsetid innebär att en avgift tillkommer enligt gällande barnomsorgstaxa.

Lovplacering

Från och med augusti det år barnet fyller tre år har det rätt till avgiftsfri plats 15 timmar per vecka under skolans terminer. När förälder är föräldraledig har det äldre syskonet möjlighet att gå 15 timmar per vecka även under sommar- och jullov mot betalning. Om placering önskas under loven betalas avgift för hela perioden, oavsett hur många dagar som nyttjas, enligt kommunens taxa. Det är vårdnadshavarna som anmäler sitt barn till lovplacering via vår e-tjänst Anmälan om avgiftsbelagd lovplacering vid föräldraledighet (e-tjänsten öppnar 1 april 2023).

Förälder, vårdnadshavare som är arbetslös

Förskolebarn ett till fem år erbjuds plats 15 timmar per vecka och skolbarn 10 timmar per vecka. 

Förtur

Ett syskon till ett redan placerat barn kan få förtur till samma förskola/familjedaghem även om det finns barn som stått anmälda längre tid. Men villkoret är att barnet med längre anmälningstid ska kunna erbjudas plats på en annan förskola/familjedaghem.

Från annan kommun?

Är du folkbokförd i annan kommun och på väg att flytta till Mölndal kan du anmäla ditt barn när du har en bostad i kommunen. Det är möjligt att anmäla önskemål om plats i Mölndal även om du inte tänkt bosätta dig här men då turordnas ditt barn efter de barn som är folkbokförda i Mölndal.

Öppettider

Verksamheten kan vara öppen kl. 6.30-18.30 och anpassas efter familjernas behov av barnomsorg. Under sommaren är förskolor och fritidshem semesterstängda under fyra veckor. Då finns jouröppen verksamhet för familjer som har behov. Information om detta ges av förskolechef inför varje sommar.

Allmän förskola

Från och med hösten det år barnet fyller tre år gäller att alla barn har rätt till avgiftsfri allmän förskola. Verksamheten omfattar 525 timmar om året vilket motsvarar tre timmar per dag under skolans terminer med uppehåll jul- och sommarlov. Barn som går i förskola eller familjedaghem på grund av att förälder arbetar, studerar, är föräldraledig eller är arbetslös tar redan del av den allmänna förskolan i denna placering. Skillnaden är att för barn med placering 15 timmar per vecka betalar föräldrarna ingen avgift under terminerna. För barn med plats fler timmar reduceras barnomsorgsavgiften.

Vill du att ditt barn ska delta i den allmänna förskolan kontaktar du Barnomsorgsenheten för anmälan och mer information. Se Kontakt längst ner på sidan.

Barnomsorg på kvällar och helger

Plats på obekväma tider erbjuds efter särskild prövning med placering i pedagogisk omsorg, familjedaghem. Kontakta Barnomsorgsenheten för ansökningsblankett och information.

Avgifter

En plats i barnomsorgen är ett abonnemang som löper under hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Avgiften, som är en månadskostnad, beräknas i procent på hushållets sammanlagda avgiftsgrundande inkomst per månad. Procentsatsen varierar beroende på hur många barn familjen har i barnomsorgen och i vilka åldrar barnen är. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten är 54 830 kronor per månad. För att räkna ut vad du ska betala använd gärna beräkningsverktyget.

Hushållets inkomster

Avgiften beräknas på hushållets inkomster. Ett hushåll är ensamstående, makar eller sammanboende. Med sammanboende menas par som lever tillsammans och har gemensamt barn eller är folkbokförda på samma adress.

Inkomstuppgift

Du som vårdnadshavare lämnar inkomstuppgift första gången när du har tackat ja till platsen och därefter en gång per år. Om du inte uppdaterar inkomsten så beräknas avgiften enligt maxtaxa. Kommunen följer regelbundet upp att rätt avgift betalats genom en inkomstjämförelse.

Avgiftsgrundande inkomst

Lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster räknas liksom inkomst av näringsverksamhet som avgiftsgrundande inkomst. Föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, utbildningsbidrag, pension med mera är också avgiftsgrundande. Underhållstöd och studiemedel räknas däremot inte som avgiftsgrundande inkomst.

Reducerad avgift för förskolebarn

Från och med augusti det år barnet fyller tre år gäller rätt till reducerad avgift under skolans terminer, så kallad allmän förskola.

Gemensam vårdnad

Avgiften grundas på inkomsten i det hushåll barnet är folkbokfört. Om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna fastställs avgiften för var och en av vårdnadshavarna.

Betalningsansvar

Det är barnets vårdnadshavare som ska betala avgiften. Om avgiften inte betalas kan kommunen säga upp platsen.

Taxan

Det yngsta barnet i familjen räknas som barn 1.

Förskolebarn

Barn från ett år och till och med juli det år barnet fyller tre år

Barn 1

3 %

Barn 2

2 %

Barn 3

1 %

Barn från augusti det år barnet fyller tre år till och med juli det år barnet börjar förskoleklass/skola. Omsorg timmar/vecka   -15 timmar/vecka    15,01 timmar/vecka

Barn 1

0

2,33 %

Barn 2

0

1,55 %

Barn 3

0

0,78 %

Skolbarn

Gäller barn från augusti det år barnet börjar förskoleklass/skola

Barn 1

2 %

Barn 2

1 %

Barn 3

1 %

Ansök

Du som är vårdnadshavare kan ansöka om plats till ditt barn sex månader innan du har behov av barnomsorg. Barn som behöver särskilt stöd i form av förskola turordnas först. Därefter turordnas barn efter anmälningsdatum. Du kan ange tre olika valalternativ i din ansökan. Om inget av önskade alternativ kan erbjudas till den tidpunkt du anmält behov erbjuds annan plats i kommunen.

Besvara platserbjudande, ändra schema, ändra uppgifter

Med hjälp av vår e-tjänst svarar du på platserbjudande, ändrar telefonnummer, e-postuppgifter, tidsschema och inkomstuppgift.

Avsluta plats i barnomsorgen

Uppsägningstiden är en månad. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Vid flytt från kommunen får barnet behålla sin plats i högst två månader.

Det är viktigt att du tar del av de regler som gäller för barnomsorgen.

Kontakt

Enheten för myndighetsutövning
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Erica Goding
Myndighetschef
Skolförvaltningen

Dela på:

Senast uppdaterad