Hålstens förskola

I Hålsten planeras en ny förskola, Hålstens förskola. Projektet har tillfälligt pausats. På den här sidan kan du följa vad som händer i projektet.

Det här händer just nu

Länsstyrelsen har beviljat ansökan om artskyddsdispens. Beslutet om artskyddsdispensen har överklagats. Ärendet har en rättslig process och projektet pausas tills vidare. Den rättsliga processen kan ta lång tid och kan vara avslutad om 6 månader upp till tre år.

Vi arbetar också med en ansökan om dispens för markavvattning. Vi har ansökt om marklov och denna hanteras när länsstyrelsens beslut om dispens för att få bygga har vunnit laga kraft. Vi behöver därefter ansöka om bygglov.

Ökad kostnad för att bygga förskolan

På grund av det ändrade läget i omvärlden har kostnaderna för att bygga Hålstens förskola ökat sedan vi tog fram en kostnad i januari 2021. Vi arbetar nu med att se över hur projektet ska se ut framåt.

Därför behövs Hålstens förskola

Den bästa lösningen för att få fler förskoleplatser till det här området är att bygga Hålstens förskola. Trafiken i området är inte optimal och marken kräver stabiliserande åtgärder och här finns även djurarter som Mölndals stad tar hänsyn till. Staden har också börjat se över andra lösningar för att erbjuda våra nya Mölndalsbor en bra start i förskolan. I östra Mölndal finns ingen annan mark att bygga en ny förskola, utan lösningarna handlar i så fall om att hitta platser på andra förskolor eller att sätta upp tillfälliga paviljonger.

Bakgrund

Lokalerna för Rävekärrs förskola och Rävekärrsskolan är gamla och behöver ersättas. Mölndals stad planerar för en ny förskola i Hålsten, Hålstens förskola. Hålstens förskola är tänkt att fungera som evakueringslokal för Rävekärrsskolan och Rävekärrs förskola när dessa rivs och planeras att ersättas med nya byggnader. Den befintliga detaljplanen för området där Hålstens förskola planeras tillåter att bygga en förskola. Med Hålstens förskola ökar vi också antalet förskoleplatser i östra Mölndal där behovet är stort.

En naturvärdesinventering och fågelhäcksinventering Pdf, 4.4 MB. har genomförts och visar att det finns grod-, och kräldjur inom området samt ett rikt fågelliv inom det större investeringsområdet.

Om förskolan

Förskolan kommer flyttas från området Rävekärr till Hålsten. Den nya förskolan har en planerad byggstart våren 2023 och förväntas vara färdigställd sommaren 2025. Förskolan förväntas inrymma 216 barn på tolv avdelningar, fördelade på två våningsplan i souterräng.

Tidplan

Projektet har tillfälligt pausats och vi uppdaterar sidan när vi vet mer om tidplan.

Behovet av att bygga på Kikås 1:207 är dels för att kunna flytta Rävekärrs förskola på 8 avdelningar och omhänderta den kapacitetsbrist på förskoleplatser som finns i området idag och på sikt.

Rävekärrs förskola och skola som finns i östra Mölndal är byggd under 70-talet och har sedan länge passerat sin tekniska livslängd.

Planen var att Rävekärrs förskola temporärt skulle flyttas till ny förskola i Forsåker men eftersom tidplanen har förskjutits behöver

Räverkärrs förskola flyttas till annan plats. Då tomten i Kikås redan har en gällande detaljplan som tillåter förskola är den bäst lämpad. Att ändra detaljplan för annan placering tar för lång tid i och med det akuta behovet av ersättning för Rävekärr och nuvarande kapacitetsbrist.

Planen är att bygga Hålstens förskola, Rävekärrs förskola flyttas permanent och därefter rivs. Rävekärrs nya skola byggs på den delen av tomten där förskolan idag ligger och eleverna kan därmed vara kvar i befintliga skollokaler tills den nya skolan är färdig.

I och med den kraftledning som går över tomten på Rävekärr är tillfälliga paviljonger på tomten svårt att få plats med och dessutom kostsamt.

Detaljplanen på Kikås 1:207 är klassad som en A-tomt och har en begränsad byggrätt. Byggrätten har inga begränsningar i antalet avdelningar eller kvadratmeter, utan begränsas i placering och höjd av byggnad. Föreslagna volymer är framtagna i nära dialog med stadsbyggnadsförvaltningen.

En trafikutredning är genomförd för området för att identifiera behov av åtgärder för att möjliggöra en förskola på platsen. Trafikutredningen och lösningsförslag har diskuterats ihop med tekniska förvaltningen.

Lejonslättsgatan anses ha god trafiksäkerhet med gång- och cykelbana separerad från gatan.

Anslutning till den nya förskolan föreslås att ske från Lejonslättsgatan med infart vid befintlig busshållplats. Befintlig busshållplats flyttas till ytan där befintlig bussluss finns idag mellan Lejonslättsgatan och Nybyggaregatan.

Befintlig gång- och cykelväg i anslutning till ny busshållplats flyttas närmare förskolan, i övrigt bibehålls gång- och cykelväg. Vändplats för fordon etableras norr respektive söder om ny busshållplats, dvs i slutet av både Nybyggaregatan och Lejonslättsgatan.

Parkering

Parkeringsplatser till förskolan samt angöringsplats för varor, sophantering och dylikt planeras i den södra delen av tomten.

Tillfälliga parkeringsfickor för att lämna och hämta barn planeras dels utmed Nybyggaregatan, dels vid de planerade p-platserna inom tomten i söder. Detta innebär att föräldrar som kommer med bil kan angöra med dels från norr dels från söder.

Det finns även förslag att införa parkeringsförbud längs med gatan norra del för att öka säkerheten inte minst i korsningen med Kikåsgatan.

Gatan får i och med 15 minuters hämta och lämna-parkering möjlighet för samnyttjande som besöksparkering andra tider på dygnet och därmed förbättras trafiksäkerheten för besöksparkering till befintliga fastigheter.

Trafikåtgärder för att underlätta att lämna och hämta barn kommer ske tillsammans med översyn av busshållplatser och gång- och cykelbanor med belysning.

Detaljplan över området. Foto: Liljewalls arkitekter.

Situationsplan över området. Foto: Liljewalls arkitekter.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad