Hålstens förskola

I Hålsten planeras en ny förskola - Hålstens förskola. Förskolan beräknas vara klar januari 2024. På den här sidan kan du följa vad som händer i projektet.

Bakgrund

Mölndals stad behöver ersätta lokalerna för Rävekärrs förskola då förskolan och skolan behöver ersättas. Den befintliga detaljplanen i Kikås tillåter en förskola. Med en ny förskola skapar vi fler förskoleplatser i östra Mölndal och där barnen får en härlig naturtomt och närhet till fina parkområden.

Om förskolan

Förskolan kommer flyttas från området Rävekärr till Hålsten. Den nya förskolan har en planerad byggstart våren 2021 och förväntas vara färdigställd januari 2024. Förskolan förväntas inrymma 216 barn på tolv avdelningar, fördelade på två våningsplan i souterräng.

Tidplan

Mars 2021-mars 2022 planeras projektering och markförberedande åtgärder. Mars 2022-oktober 2023 planeras byggnation. Förskolan väntas färdigbyggd våren 2024.

Tidplan för Hålstens förskola

Vad händer i projektet just nu?

Just nu arbetar vi med en ansökan om dispens för markavvattning samt artskyddsinventering till länsstyrelsen, i samband med framtagande av marklovshandlingar. En ansökan om marklov handlar om att vi behöver genomföra markstabiliserande åtgärder på platsen. För att genomföra rätt markstabiliserande åtgärder krävs att markprover tas. Under mars månad har ytterligare markprover tagits av upphandlade underentreprenörer.  Därefter startar projektering för själva byggnaden.

Vi har startat ett samarbete med Västtrafik där vi tillsammans ser igenom möjligheterna att förbättra trafiksituationen kopplat till busstrafik i området.

Varför bygga en förskola just här?

Behovet av att bygga på Kikås 1:207 är dels för att kunna flytta Rävekärrs förskola på 8 avdelningar och omhänderta den kapacitetsbrist på förskoleplatser som finns i området idag och på sikt.

Rävekärrs förskola och skola som finns i östra Mölndal är byggd under 70-talet och har sedan länge passerat sin tekniska livslängd. Planen var att Rävekärrs förskola temporärt skulle flyttas till ny förskola i Forsåker men eftersom tidplanen har förskjutits behöver Räverkärrs förskola flyttas till annan plats. Då tomten i Kikås redan har en gällande detaljplan som tillåter förskola är den bäst lämpad. Att ändra detaljplan för annan placering tar för lång tid i och med det akuta behovet av ersättning för Rävekärr och nuvarande kapacitetsbrist.

Planen är att bygga Hålstens förskola, Rävekärrs förskola flyttas permanent och därefter rivs. Rävekärrs nya skola byggs på den delen av tomten där förskolan idag ligger och eleverna kan därmed vara kvar i befintliga skollokaler tills den nya skolan är färdig. I och med den kraftledning som går över tomten på Rävekärr är tillfälliga paviljonger på tomten svårt att få plats med och dessutom kostsamt.

Detaljplanen på Kikås 1:207 är klassad som en A-tomt och har en begränsad byggrätt. Byggrätten har inga begränsningar i antalet avdelningar eller kvadratmeter, utan begränsas i placering och höjd av byggnad. Föreslagna volymer är framtagna i nära dialog med stadsbyggnadsförvaltningen.

Vilka åtgärder planeras för trafiksituationen i området?

En trafikutredning är genomförd för området för att identifiera behov av åtgärder för att möjliggöra en förskola på platsen. Trafikutredningen och lösningsförslag har diskuterats ihop med tekniska förvaltningen.

Lejonslättsgatan anses ha god trafiksäkerhet med gång- och cykelbana separerad från gatan.

Anslutning till den nya förskolan föreslås att ske från Lejonslättsgatan med infart vid befintlig busshållplats. Befintlig busshållplats flyttas till ytan där befintlig bussluss finns idag mellan Lejonsslättsgatan och Nybyggaregatan.

Befintlig gång- och cykelväg i anslutning till ny busshållplats flyttas närmare förskolan, i övrigt bibehålls gång- och cykelväg. Vändplats för fordon etableras norr respektive söder om ny busshållplats, dvs i slutet av både Nybyggaregatan och Lejonslättsgatan.

Parkeringsplatser till förskolan samt angöringsplats för varor, sophantering o dylikt planeras i den södra delen av tomten.

Tillfälliga parkeringsfickor för att lämna och hämta barn planeras dels utmed Nybyggaregatan, dels vid de planerade p-platserna inom tomten i söder. Detta innebär att föräldrar som kommer med bil kan angöra med dels från norr dels från söder.

Det finns även förslag att införa parkeringsförbud längs med gatan norra del för att öka säkerheten inte minst i korsningen med Kikåsgatan.

Gatan får i och med 15 minuters hämta/lämna-parkering möjlighet för samnyttjande som besöksparkering andra tider på dygnet och därmed förbättras trafiksäkerheten för besöksparkering till befintliga fastigheter.

Trafikåtgärder för att underlätta att lämna och hämta barn kommer ske tillsammans med översyn av busshållplatser och gång- och cykelbanor med belysning.

Dokument

Detaljplan över Hålsten

Bildtext: Detaljplan över området. Foto: Liljewalls arkitekter.

Situationsplan

Bildtext: Situationsplan över området. Foto: Liljewalls arkitekter.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad