Musik på Stallbackens förskola

Stallbackens verksamhetsplan gällande musik, höstterminen 2017

Mål i läroplanen

Kapitel 1: Förskolans värdegrund och uppdrag.

Förskolans uppdrag:

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Motivering

Syfte

Som Mölndals första förskola med musikinriktning behöver vi sätta tydliga mål för barnens utveckling samt vår egen kompetensutveckling. Detta behöver ske i samarbete med Mölndals kulturskola. Språkinlärning och matematik är två områden som lyfts fram i dag inom svensk förskola. Musik har i allra högsta grad mycket att tillföra i dessa läroprocesser.

Nuläge

Vi har en helt ny förskola, en helt ny personalgrupp och ett nytt samarbete med kulturskolan som nu kommer att startas upp. Vi kommer att behöva mycket kompetensutveckling och få en fördjupad kunskap om musikens påverkan för barns inlärning, självkänsla och kreativitet.

Målsättning - vad vill vi uppnå?

Vi har ett tydligt utarbetat samarbete med kulturskolan.

 • Alla barn ges möjlighet till daglig musikalisk verksamhet.
 • Alla pedagoger har kunskap om och förståelse för vikten av musiken för barns språkutveckling och matematikutveckling.
 • Alla pedagoger har kunskap om och förståelse för barns musicerande samt stimulerar detta i det dagliga arbetet.
 • Vi har väl fungerande lärgrupper som utvecklar musiken i förskolan och dokumenterar de pågående processerna.
 • Vi har väl fungerande material och litteratur som stärker barn och pedagoger i det musikaliska arbetet.

Hur kommer situationen att se ut om ett år?

 • Vi har en förskola med en tydlig musikinriktning.
 • Vi har pedagoger med hög kompetens gällande musik.
 • Vi har en hög förståelse för barns språkutveckling och matematikutveckling kopplat till musiken.

Process - hur ska vi uppnå dessa mål?

 • Vi kommer att läsa litteratur och forskning.
 • Vi kommer att göra investeringar gällande instrument och material till musiken.
 • Lärgrupperna kommer att utnyttja tiden för att utveckla verksamheten.
 • Inspirationsbesök kommer att ske.
 • Pedagogerna kommer att vara delaktiga pedagoger. Det vill säga delaktiga i barnens aktiviteter i syfte att vidareutveckla verksamheten.
 • Dokumentation kring verksamheten i förskolan ska vara synlig och kopplad till läroplansmål.
 • Samplanering med kulturskolans pedagoger.

Förutsättningar

Våra förutsättningar ser ut enligt följande:

 • Tydligt avsatta medel.
 • Tydligt kalendarium där processerna kring utvecklingen är tydliga.
 • Lärgrupper som blir navet i arbetet med utvecklingsområdena.
 • Studiedagar med fokus på utvecklingsområdena.
 • Kulturskolans pedagoger anlitas för stöd i vårt arbete.
 • Egna reflektioner och planeringar samt pedagogernas egna planeringstillfällen tas i anspråk för att utveckla musikarbetet.
 • Olika möten används för våra processer.

Kontakt

Stallbackens förskola
Ragnar Thorngrens Gata 1
431 45 Mölndal
031-315 24 16 Stallbackens förskola
031-315 10 00 Kontaktcenter
kontakt@molndal.se
Fler kontaktuppgifter

Karta, Stallbackens förskola

Dela på:

Senast uppdaterad