Grundsärskola

Grundsärskolan är en obligatorisk skolform för de elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål för årskurs 9 på grund av utvecklingsstörning.

Vår vision är att ge alla elever lust att lära och möjlighet att lyckas. Grundsärskolan utgår från en helhetssyn på eleverna och arbetar för livslångt lärande med hög livskvalitet.

Elevers rätt till grundsärskola

Erbjudande om grundsärskola föregås alltid av fyra utredningar: psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social. Föräldrarna beslutar om val av skolform. Eleverna läser efter grundsärskolans kursplan.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Denna kan bli aktuell om eleven inte kan uppnå målen för grundsärskolan.

Individintegrerade elever

En individintegrerad elev har sin huvudsakliga undervisning i en grundskoleklass. Undervisningen sker då vanligtvis på den skola som ligger i närområdet. Eleven följer grundsärskolans kursplaner. Eleven kan också om förutsättningar finns, följa grundskolans kursplaner i vissa ämnen. Betyg får eleven efter den kursplan som eleven följer. Man kan integrera grundsärskolans elever i klasser i grundskolan, från årskurs 1, men också senare under skoltiden.

Fritidshem

De allra flesta elever har sin fritidsverksamhet förlagd till en skola i närområdet, för att på detta sätt behålla kamratkontakterna.

Mottagande i grundsärskola

För information om hur mottagandet sker av elever i grundsärskola, se länk.
Rutiner och riktlinjer för mottagande i grundsärskola Pdf, 205.6 kB.

Relaterad information

Kontakt

Caroline Billing
Verksamhetschef
Grundskola F-6
Grundsärskola

Dela på:

Senast uppdaterad