Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Grundsärskola

Grundsärskolan är en obligatorisk skolform för de elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål för årskurs 9 på grund av utvecklingsstörning.

Vår vision är att ge alla elever lust att lära och möjlighet att lyckas. Grundsärskolan utgår från en helhetssyn på eleverna och arbetar för livslångt lärande med hög livskvalitet.

Elevers rätt till grundsärskola

Erbjudande om grundsärskola föregås alltid av fyra utredningar: psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social. Föräldrarna beslutar om val av skolform. Eleverna läser efter grundsärskolans kursplan.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som benämns träningsskola. Denna kan bli aktuell om eleven inte kan uppnå målen för grundsärskolan.

Individintegrerade elever

En individintegrerad elev har sin huvudsakliga undervisning i en grundskoleklass. Undervisningen sker då vanligtvis på den skola som ligger i närområdet. Eleven följer grundsärskolans kursplaner. Eleven kan också om förutsättningar finns, följa grundskolans kursplaner i vissa ämnen. Betyg får eleven efter den kursplan som eleven följer. Man kan integrera grundsärskolans elever i klasser i grundskolan, från årskurs 1, men också senare under skoltiden.

Fritidshem

De allra flesta elever har sin fritidsverksamhet förlagd till en skola i närområdet, för att på detta sätt behålla kamratkontakterna.

Relaterad information

Kontakt

Ulrika Gustafsson
Verksamhetschef skola F-6
Grundsärskola
031-315 20 06
ulrika.gustafsson@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-08-20 13.56