Eklandaskolans fritidshem

Eklandaskolan erbjuder fritidshemsplats för alla elever från förskoleklass till år 6. För de yngre åldrarna, förskoleklass, åk 1, åk 2 & åk 3 är grupperna åldershomogena, det vill säga att fritidsverksamheten bedrivs med elever från samma årskull. För eleverna i åk 4 – 6 bedrivs en åldersintegrerad verksamhet. Eleverna i år 1 – 3 har även möjlighet att gå på vårt utefritids.

Delaktighet

Varje avdelning har kontinuerligt fritidsråd då barnens tankar och idéer lyfts fram. Ett par gånger per termin har Eklandaskolan även ett fritidselevråd då representanter från samtliga fritidshem deltar och har en dialog direkt med biträdande rektor som är ansvarig för fritidshemmet.

Dagliga verksamheten

Verksamheten på Eklandaskolans fritidshem styrs precis som under skoldagen av Läroplanen Lgr 11. Tillsammans med eleverna skapar pedagogerna en fritidsvistelse där huvudmålet är att ge varje elev en meningsfull fritid. Detta genom att dagligen erbjuda eleverna en variation av aktiviteter såsom idrott, musik, skapande och utevistelse.

I flera av fritidsavdelningarna bedrivs verksamheten genom klubbar. Eleverna har då själva möjlighet att välja vilka klubbar de vill delta i exempelvis syklubb, dramaklubb eller idrottsklubb. Klubbarnas livslängd beror på elevernas intresse och aktivitet och kan sträcka sig allt ifrån en månad till ett läsår. Resultatet av klubbarnas verksamhet får ofta hela eller delar av skolan ta del av genom utställningar, konserter eller föreställningar.

Utefritids

Eleverna i förskoleklass får på våren en förfrågan om de, när de börjar ettan, vill gå på Eklandaskolans utefritids. Denna fritidsavdelning är åldersintegrerad och innefattar i dagsläget elever från år 1, 2 och 3. Här bedrivs i stort sett all verksamhet utomhus i de vackra och kuperade Änggårdsbergen med devisen ”allt man kan göra inne kan man göra ute”. Då skolan slutar står personalen redo med ryggsäckar packade med mellanmål och diverse saker som behövs för en fritidseftermiddag såsom spel, tidningar och pyssel.

Öppettider

Fritidshemmets öppettider är 6.30 - 18.00 för de elever som går i förskoleklass, år 1, 2 och 3. År 4 - 6 har möjlighet att vara på fritids från det att skolan slutar till 17.00.

7.30 äter de elever som vill frukost i skolans bamba. Därefter går eleverna ut en stund innan skolan ringer in klockan 8.00.

Öppnings- och stängningsfritids (6.30 - 7.30 samt 17.00 - 18.00) bedrivs i förskoleklassens lokaler, centralt i huvudbyggnaden.

Kontakta oss gärna för mer information.

Relaterad information

Kontakt

Eklandaskolan åk F-6
Eklanda allé 15
431 59 Mölndal
031-315 32 83 Administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Karta, Eklandaskolan

Eva Happstadius
Rektor
Eklandaskolan


Malin Ek
Biträdande rektor
Eklandaskolan år 1-6

Dela på:

Senast uppdaterad