Bedömning och betyg

Det finns uttalade krav på kunskap i grundskolan och i grundsärskolan. Läraren gör kontinuerliga bedömningar av elevernas kunskapsutveckling.

Kunskapskraven står i läroplanen för grundskolan, Lgr 11 samt i läroplanen för grundsärskolan.

Bedömning

Den bedömning som läraren gör utgår från de krav på kunskap som finns för år 3, 6 och 9.  

Läraren informerar eleven och elevens vårdnadshavare om elevens utveckling. Som regel gör läraren det i samband med de återkommande utvecklingssamtalen. Läs mer under Individuell utvecklingsplan.

I grundskolan har man nationella prov i olika ämnen som stöd för lärarnas bedömningar. Därför är det viktigt att alla elever deltar för att få en välgrundad bedömning.

Betyg

Från och med hösten 2012 får elever betyg i slutet av varje termin från år 6 till år 9. Det går inte att överklaga ett betyg men ett uppenbart felaktigt betyg går att ändra. Det finns möjlighet att bortse från vissa kunskapskrav, om det finns särskilda skäl. Det kan vara funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden.    

Betyg i grundskolan

När betyg sätts i grundskolan används en skala  A-F där A är högsta betyg och E är lägsta. F innebär att resultatet inte är godkänt.

På begäran upplyser läraren eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget.

Den som vill ha betyg från grundskolan har rätt att genomgå prövning för att få betyg. Det går att göra prövning i ett eller flera ämnen. Prövningen kan eleven göra både före och efter det att grundskolan är avslutad. En prövning görs alltid mot betygskriterier för år 9.

Betyg i grundsärskolan

Bara om en elev eller en elevs vårdnadshavare begär det sätts betyg i grundsärskolan. I grundsärskolan används skalan A-E. Om en elev inte når kraven för betyg E sätts inget betyg.

Om en elev har läst ett ämne enligt grundskolans kursplaner och eleven eller elevens vårdnadshavare begär att betyg ska sättas i ämnet så är det grundskolans bestämmelser som gäller.

På begäran upplyser läraren eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad