Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Förskola och skola

För att utveckla och förbättra utbildningen arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med planering och uppföljning.

Ansvarsfördelning

Skolnämnden har det övergripande ansvaret för planering, uppföljning och utveckling för förskola och skola. Ansvaret för gymnasieskola och vuxenutbildning har utbildningsnämnden.

Lokalt på varje skolenhet har förskolechef och rektor ansvar för detta. Förvaltningskontoret på skolförvaltningen samt utbildningsförvaltningen har i uppgift att säkerställa, samordna och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Utvecklingschefen samordnar utvecklingsenhetens arbete och genomför utvecklingsprojekt och kompetensutveckling inom förskola och den obligatoriska skolan på uppdrag av förvaltningschefen.

Mål tas fram inom prioriterade områden, där kommunledningen ser förbättringsmöjligheter och sannolikhet att nå positiva resultat. Mål uttrycker ambitioner på ett mätbart sätt. Mål är alltså uttryckta så att förbättringen kan utvärderas.

Fullmäktige prioriterar

 • Kvalitet och resursförbrukning inom förskolan ska stå sig väl i relation till övriga GR-kommuner
 • Elevernas kunskapsnivå i grundskolan är högre än genomsnittet i GR
 • Eleverna uppfattar grundskolan i Mölndal som trygg, hjälpsam och utvecklande
 • Eleverna ska få mer tid med pedagoger i den obligatoriska skolan
 • Samtliga gymnasieelever ska få förutsättningar att nå målen inom fyra år
 • Samtliga vuxenstuderande ska få möjlighet att nå sina individuella målsättningar
 • Arbetsmiljön i Mölndals stad ska motverka ohälsa
 • Alla ska känna sig välkomna i Mölndals stad

Skolnämnden och utbildningsnämnden funderar över hur måluppfyllelse kan ske och har en verksamhetsplan med övergripande direktiv för vad som fordras för att nå målet. Syftet med verksamhetsplanering är alltså att tydligt visa vad som behövs för att nå målet. Lokalt görs motsvarande planering på varje förskole- och skolenhet.

Jämförelser och utvärderingar

Genom bedömning, mätning, utvärdering, kontroller eller annan uppföljning får vi kunskap om vad som händer och om vi når våra mål. Så här tänker vi kring uppföljning, mätning och utvärdering i barnomsorg och utbildning.

 • Mätning, övervakning och kontroll signalerar att allt fungerar som planerat eller om det inte gör det. Vi går från tro till vetande.
 • Mätning ger underlag för faktabaserade beslut om bland annat förbättringar och eventuella utvecklingsinsatser.
 • Jämförelser med andra kommuner visar om resultat är tillfredsställande och ger impulser till utveckling och erfarenhetsutbyte.
 • Uppföljning och utvärdering används också för att ge föräldrar, elever och andra intresserade medborgare information om utbildningen.

Enkäter

​Göteborgsregionens kommuner har en gemensam årlig enkätundersökning som går ut till elever och deras vårdnadshavare. Gymnasiet samt åk 2, 5 och 9 i grundskolan omfattas av enkäten 2017 och svaren ger viktig information om hur skolan uppfattas. Ta del av årets svar på din skola, i staden och i jämförelse med andra kommuner.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunrapporter skolor 2016
Skolrapporter alla Mölndal 2016
Barnomsorg 2016
Skolrapport alla Mölndal 2017

Personalutbildning

I vår lärande organisation är kompetensutveckling central. Vi anser att personal som arbetar med barn och ungdomar behöver befinna sig i en ständigt pågående lärprocess och vi delar in kompetensutveckling i två riktningar:

 • Kompetensförstärkning - att lära sig mer om något man redan kan.
 • Kompetensförnyelse - att lära sig något helt nytt

För att underlätta, samordna och driva på skolutveckling har Mölndals förskolor och skolor en Stöd- och utvecklingsenhet med syfte att stötta, uppmuntra och utmana ledare och medarbetare.

Personalens kompetens är viktig för att lyckas med måluppfyllelse. Kompetens är inte bara att ha vetskap om något, utan också att ha viljan och förmågan att åstadkomma något i praktiken. I Mölndal arbetar vi därför med Action Learning och vi finns med i nätverk både regionalt och internationellt.

Projekt och utvecklingsarbete

Mölndals skolor och förskolor utvecklas ständigt. Vi har en Stöd- och utvecklingsenhet som kontinuerligt kartlägger behoven och genomför utbildningsinsatser, driver utvecklingsprojekt och ger stöd till såväl chefer som pedagoger, barn och elever.

Internationellt

Mölndals förskolor och skolor har alltid flera internationella projekt på gång. Det internationella engagemanget innebär att både personal och elever får resa långt utanför Sveriges gränser och ta emot besök från världens alla hörn. Läs mer om detta under Internationellt arbete.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 20 20
skola@molndal.se 

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-16.30
fredag     8.00-16.00

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2016-12-29 15.59