Individuell utvecklingsplan

Alla elever upp till och med åk 5 i grundskola och anpassad grundskola ska ha en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP). Syftet med den är att säkerställa att eleven får en individuellt anpassad undervisning och att elevens utveckling planeras och noga följs under första delen av skoltiden.

Läraren informerar fortlöpande under året eleven och elevens vårdnadshavare om elevens utveckling. Det gäller även för barn i förskolan.

Från och med åk 6 ges betyg varje termin.
När en elev får betyg ges ingen skriftlig utvecklingsplan.

Utvecklingssamtal

I grundskola och i anpassad grundskola har läraren, eleven och elevens vårdnadshavare minst ett utvecklingssamtal per termin. Informationen vid utvecklingssamtalet grundar sig på elevens utveckling i förhållande till läroplanen. Samtalet handlar om hur man bäst kan stödja elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling

Vid utvecklingssamtalet gör läraren årligen en skriftlig individuell utvecklingsplan, en IUP, för elever till och med åk 5.

I förskolan har personalen och barnets vårdnadshavare minst ett samtal om året som handlar om barnets lärande och utveckling. När barnet går i förskoleklass har man ett utvecklingssamtal tillsammans med eleven.

Individuell utvecklingsplan, IUP

I IUP görs en sammanfattning av vad som krävs för att eleven ska utvecklas på bästa sätt. Planen innehåller omdömen om elevens utveckling i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i.

Utvecklingsplanen sammanfattar också de insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Utvecklingsplanen kan även innehålla omdömen om samarbetsförmåga eller förmåga till ansvarstagande för de egna studierna. I den individuella utvecklingsplanen dokumenterar läraren även det som eleven, elevens vårdnadshavare och läraren kommit överens om.

Digital IUP

Utformningen av en IUP kan variera från skola till skola. Som regel används någon form av digital IUP som underlättar kommunikation och arkivering. I Mölndal finns denna i Unikum.

Information pedagogisk dokumentation och IUP beskriver hur Mölndal arbetar med IUP i skolan.

Information for guardians. Written Individual Development Plan for schools in Mölndal.

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad