Mer om verksamheten på Hällesåkersskolan

Hällesåkerskolan är en liten skola med 50 elever, vilket ger en lugn och trygg start in i skolvärlden. Det gör att all personal kan se och lära känna alla barn. Vi arbetar mycket med att skapa positiva attityder och ett bra förhållningssätt. Ett förhållningsätt där alla får känna sig delaktiga och blir bemötta med respekt för den person man är.Klasserna kan se olika ut år från år. I år har vi en F-1:a och en 2-3:a, samt ett fritidshem.

Utevistelse

För att raster och utevistelse skall bli bra så är vi ibland ute med alla elever, ibland klassvis. Tillsammans med pedagoger och elever som fungerar som Trivselledare, så leker vi gemensamma lekar eller organiserar olika sporter. Skolans gård har precis byggts om. Vi har fått solskydd och många nya lekredskap. Det har medfört att vi fått en ännu mer varierad lek och lärmiljö. Tillsammans med närheten till skog och ängar har vi en härlig miljö att erbjuda både elever och pedagoger.

Förskoleklass

I denna verksamhet lägger vi stor vikt vid det sociala samspelet, barnens lek, rörelse, språklig medvetenhet, skapande verksamhet samt grundläggande matematik. Förskoleklassen skall fungera som en övergång mellan förskolan och skolan. Tillsammans med dagbarnvårdare och förskolor stävar vi efter att alla skall få en positiv och likvärdig start på sin skolgång.

Fritidshemmet

På vårt fritidshem erbjuder vi en trygg, rolig och stimulerande verksamhet. Den kompletterar skolans arbete med att nå målen i kursplanerna. Vi lägger stor vikt vid elevernas sociala utveckling Att utgå från varje elevs behov och intressen är något vi eftersträvar. Att se och bekräfta varje elev och förmedla att ”du duger”, är viktigt för oss.
Det är mycket lek, spel, pyssel, utelek, hantverk och aktiviteter knutna till lärplattor och datorer på fritids. De flesta aktiviteterna sker i grupper för att skapa förutsättningar för varje elev skall trivas och få ta plats. Alla har möjlighet att påverka innehållet på fritids genom samtal vid fritidssamlingarna. Varje år firar vi Fritidshemmens dag och vi har både vår- och julmarknad.

Elevhälsa

Alla som arbetar på skolan har en del i ett väl fungerande elevhälsoarbete. Målsättningen är att skapa möjligheter för alla elever till en positiv utveckling efter sina egna förutsättningar och behov. Det är allas ansvar att vara uppmärksamma så att eleverna mår bra och inte far illa.

På skolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, psykolog, specialpedagog, kurator och skolsköterska. Elevhälsoteamet träffas var 14:de dag för att diskutera, följa upp och fördela arbetet i aktuella elevvårdsärenden. Skolsköterskan finns tillgänglig på Sinntorpskolan 2 dag/vecka.

Brukarråd

På skolan finns ett Brukarråd, där du som förälder får möjlighet till delaktighet, inflytande och information. Brukarrådet träffas 1-2 ggr/termin.

Kontakt

Hällesåkersskolan åk F-3
Norra Hällesåkersvägen
437 92 Lindome
031-315 31 50 administratör

Fler kontaktuppgifter

Karta, Hällesåkersskolan

Anna-Carin Andersen
Rektor
Hällesåkersskolan år  F-3
Sinntorpsskolan år F-3
031-315 31 71

Dela på:

Senast uppdaterad