Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rävekärrsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver hur skolan under läsåret skall arbeta för att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering. Den beskriver också ansvarsfördelningen i arbetet.

Trivseldokument 1. Foto: Åsa Främme

Varje läsår utvärderas och revideras planen på skolan. Eleverna är delaktiga i planen och den diskuteras i alla klasser på skolan.

Syfte

Syftet med planen är att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering av barn, elever och personal oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Främjande arbete

Det främjande arbetet är en naturlig del av det vardagliga arbetet i skolan. Det kan exempelvis handla om kamratfrämjande aktiviteter.

Förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet utgår från en kartläggning av den egna verksamhetens arbetssätt för att skapa trygghet och trivsel. Insatserna skall vara uppföljningsbara. Exempel på förebyggande arbete är att skolans gemensamma trivselregler diskuteras i alla elevgrupper. Vi genomför även en trivselenkät per termin bland eleverna.

Åtgärdande arbete

Det åtgärdande arbetet skall leda till att situationer blir varaktigt lösta. Det finns rutiner för hur akuta situationer ska hanteras. Rutinerna är också förankrade hos personalen. I det åtgärdande arbetet finns möjlighet att lyfta ärendet till skolans trygghetsgrupp.

Trygghetsgruppen består av pedagoger på skolan, representant från elevhälsan samt skolans rektor.

Trivseldokument 2. Foto: Åsa Främme

Kontakt

Rävekärrsskolan åk F-6
Fågelbergsgatan 4
431 33 Mölndal
031-315 32 19, 0766-10 62 01 administratör
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Karta, Rävekärrsskolan


Lars Andrén
Rektor
Rävekärrsskolan
Grundsär Rävekärrsskolan

Maria Gustafsson
Biträdande rektor
Rävekärrsskolan
Grundsär Rävekärrsskolan

Dela på:

Senast uppdaterad