Betyg och individuell studieplan

Betygsättning och bedömning är centrala delar av gymnasieskolans verksamhet. I samband med den nya gymnasieförordningen GY11 infördes nya ämnes- och kursplaner och en ny betygsskala. Det finns också ett ökat fokus på bedömning som medel för att öka lärandet.

Betygsättning

Betyg sätts då en kurs avslutats. Betygsättning sker med utgångspunkt från styrdokumentens mål.

Läraren tar hänsyn till elevens utveckling under kursens gång och beaktar även kunskaper och kompetenser som eleven tillägnat sig utanför skolan.

Betygsskala

Från och med läsåret 2011/2012 tillämpas en ny betygsskala inom gymnasieskolan:

Man använder bokstavsbetygen A, B, C, D, E och F.

  • Bokstaven F motsvarar ej godkänt resultat.
  • Nationellt fastställda kunskapskrav finns för betygen A, C och E.
  • Betyget D ska sättas då eleven nått kunskapskraven för E i sin helhet och till övervägande del kunskapskraven för C.
  • Betyget B ska sättas då eleven nått kunskapskraven för C i sin helhet och till övervägande del kunskapskraven för A.

Den gamla betygsskalan: Mycket väl godkänt, Väl godkänt, Godkänt och Icke godkänt gäller fortfarande för de som studerade i gamla gymnasiesystemet och fick slutbetyg under tiden fram till 2013.

Lärande bedömning

Lärande bedömning, ofta benämnt som formativ bedömning skall vara:

  • framåtsyftande
  • bidra till att tydliggöra målen för eleven
  • beskriva var eleven befinner sig i förhållande till målen
  • beskriva hur eleven ska nå sina mål.

Att utveckla formerna för bedömning som stöd för lärandet och för att bedömningen ska bli så likvärdig och rättvis som möjligt är en viktig del av verksamheten i skolan.

Relaterad information

Dela på:

Senast uppdaterad