Inneboende och inackordering gymnasieelever

Du som har en lång eller besvärlig resväg och måste vara inackorderad på skolorten kan söka inackorderingstillägg hos hemkommunen. Inackorderingstillägg är ett bidrag som ges för att kompensera ökade boendekostnader och hemresor under skolgången.

För att bli berättigad till inackorderingstillägg måste du som elev vara folkbokförd i Mölndal och studera heltid vid en kommunal eller landstingsägd gymnasieskola på en annan ort.

Du kan söka inackorderingstillägg till och med vårterminen det kalenderår du fyller 20 år och bor inackorderad på skolorten.

Du kan inte få inackorderingstillägg om du blivit beviljad skolkort för dagliga resor.

Observera att du inte kan ansöka om inackorderingstillägg hos hemkommunen om du studerar vid en friskola, folkhögskola, eller utomlands. Detta ansöker du hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). 

Belopp och utbetalning

Beloppet för inackorderingstillägg läsåret 2022/2023 är 1610 kronor per månad oavsett avståndet mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan. Dock har de elever som har en resväg över 225 kilometer (enkel väg) rätt till till ett resetillägg på 465 kronor per månad för läsåret 2022/2023.

Bidraget betalas ut under nio månader per läsår (september till maj). Vid sent inkommen och beviljad ansökan sker utbetalning endast för innevarande termin.

Utbetalning sker i slutet av varje månad i i form av en utbetalningsavi tills dess att betalningsmottagaren anmäler sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister för att få sin insättning direkt på bankkontot. Information och anmälan av konto till Swedbanks kontoregister hittar du på Swedbanks hemsida.

För omyndig elev så betalas bidraget ut till den vårdnadshavare som är registrerad som betalningsmottagare av elevens studiebidrag från CSN.

Ansökan

Ansökan om inackorderingstillägg ansöker du om för varje nytt läsår. För att ansökan ska vara giltig ska den kompletteras med ett studieintyg från skolan som styrker elevens skolgång.

Ansökan och intyg för läsåret ska vara inkommen senast 1 september till utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.

Vid beviljad ansökan kommer en kontroll mot CSN att utföras innan bidraget betalas ut för att säkerställa att eleven finns med i CSN:s studiebidragsregister.

Du som ansöker om inackorderingstillägg är i följande fall inte berättigad till tillägget:

  • Om du inte är folkbokförd i Mölndal
  • Om du inte bor inackorderad på studieorten
  • Om du inte påbörjar studierna
  • Om du avbryter studierna
  • Om du flyttar från studieorten under läsåret
  • Om du studerar vid en friskola, folkhögskola eller utomlands (ansök för detta hos CSN)
  • Om du tas emot i en andrahandsmottagning, så kallad frisök. Med andrahandsmottagning menas att du kommer in på en skola enbart om det finns lediga platser.

Om någon av ovan punkter inträffar måste du eller din vårdnadshavare anmäla detta till utbildningsförvaltningen.

Elev/vårdnadshavare kan bli skyldiga att återbetala erhållet bidrag om de inte informerar om förändrade förhållanden under den tid de erhåller inackorderingstillägg

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad