Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Modersmål, Språkcentrum

Flerspråkighet är framtidens kompetens. Modersmål, eller förstaspråk, är de språk som en person först lär sig tala som litet barn.

Modersmålsundervisningen är viktig för att utveckla en flerspråkig identitet och kulturell och språklig kompetens. Forskning visar också att goda kunskaper i modersmålet underlättar språk- och kunskapsutvecklingen i svenska och övriga skolämnen.

Modersmål är ett frivilligt och kostnadsfritt skolämne som ligger utanför ordinarie skoltid och som man får betyg i. Modersmål erbjuds som skolämne i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola, men redan i förskolan kan ditt barn delta i olika aktiviteter inom verksamheten som utvecklar och stärker modersmålet.

Vem kan läsa modersmål?

Språkcentrum Mölndal erbjuder undervisning i modersmål om eleven

  • har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska
  • använder språket dagligen i samvaron hemma och
  • har grundläggande kunskaper i språket

För elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna (finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska) krävs inte att en vårdnadshavare har språket som modersmål, att språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet eller att eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsläraren, i samråd med rektor, avgör om eleven har grundläggande kunskaper och därmed rimliga förutsättningar att nå målen i kursplanen för ämnet modersmål.

Adopterade barn erbjuds undervisning i annat språk än svenska om de har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte talas i hemmet. Som adopterade barn räknas även ensamkommande barn.

Nyanlända elever

Skollagen definierar nyanlända elever på följande sätt: ”Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet” (29 kap. 6 § skollagen).

När nyanlända barn i grundskoleåldern anländer till Mölndals stad ska vårdnadshavare, eller god man, ta kontakt med Språkcentrum Mölndal för att boka tid för ett introduktionssamtal. Vid detta samtal ges information om det svenska skolsystemet och rätten att välja skola. En första kartläggning av elevens språkkunskaper och tidigare skolerfarenhet görs också enligt Skolverkets kartläggning steg 1.

Boka samtal

Du kan boka introduktionssamtal med Språkcentrum Mölndal för nyanländ elev i grundskolan genom att fylla i formuläret Boka introduktionssamtal för barn 6-15 år.

Kontakt

Tanja Božić
Chef Språkcentrum Mölndal
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 47
tanja.bozic@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-04 15.35