Riktlinjer för skolskjuts till juni 2022

Aktuella riktlinjer för skolskjuts i Mölndals stad beslutade av skolnämnden 2015-12-09.

Elever i grundskola och grundsärskola har under vissa förutsättningar rätt till kostnadsfri skolskjuts från hemmet till skolan. Varje elev bedöms individuellt. Regler om rätten till skolskjuts finns i skollagen.

Vid bedömning och beslut i skolskjutsärenden ska skollagen och den praxis som utvecklats i förvaltningsdomstolar ligga till grund. Kommunens riktlinjer ska vara ett stöd vid tolkning av skollagen och rådgivande vid bedömningarna.

Använda begrepp

 • Med hemmet menas elevens folkbokföringsadress eller annan boendeadress vid växelvis boende.
 • Med färdväg menas den kortaste användbara väg som eleven kan gå eller cykla från hemmet till skolan.
 • Med anvisad skola menas den skola i vilken eleven har sin grundplacering utifrån folkbokföringsadress.

Rätt till skolskjuts

Förutsättningar för rätt till skolskjuts i Mölndals stad

 • Eleven är folkbokförd i kommunen.
 • Eleven går i anvisad skola.
 • Skolskjuts behövs med hänvisning till någon av omständigheterna nedan.

Det som i riktlinjerna gäller för grundskolan gäller även för förskoleklassen.

Val av skola

Om en elev gör ett eget val och väljer en annan skola än den anvisade kvarstår inte rätten till skolskjuts. Det gäller såväl om eleven väljer en annan kommunal skola, en fristående skola i kommunen eller en annan kommuns skola.

Kommunen ska dock även i dessa fall anordna skolskjuts om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter, det vill säga utan merkostnad för kommunen. Bedömningen ska göras utifrån vilken skyldighet kommunen hade haft om eleven gått i den anvisade skolan. Om eleven väljer en fristående skola i en annan kommun finns ingen skyldighet att anordna skolskjuts.

Detta är inte skolskjuts

 • Skolskjuts beviljas inte över kommungränsen, undantag kan ske, se Anvisad skola i annan kommun.
 • Resor till och från fritidsverksamhet är inte skolskjuts, undantag kan finnas, se Särskilt för elever i grundsärskolan respektive Anvisad skola i annan kommun.
 • Resor mellan hemmet och förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg är inte skolskjuts.
 • Resor till skolans verksamheter under skoldagen är inte skolskjuts. Det gäller till exempel förflyttningar till idrottshallar, lokaler för moderna språk och modersmålsundervisning.

Omständigheter som kan ge rätt till skolskjuts

Enligt skollagen ska rätten till skolskjuts prövas utifrån

 • Färdvägens längd.
 • Trafikförhållanden längs färdvägen.
 • Elevens funktionsnedsättning.
 • Annan särskild omständighet

Färdvägens längd

Elev har rätt till skolskjuts om färdvägens längd överstiger

 • 2 kilometer för elev i förskoleklass - årskurs 1
 • 3 kilometer för elev i årskurserna 2-6
 • 4 kilometer för elev i årskurserna 7-9

Trafikförhållanden längs färdvägen

Elev kan ha rätt till skolskjuts om trafikförhållandena längs färdvägen bedöms vara riskfyllda och olämpliga i förhållande till elevens ålder och mognad.

Elevens funktionsnedsättning

Elev kan ha rätt till skolskjuts om elevens tillfälliga eller permanenta funktions­nedsättning medför svårigheter att ta sig från hemmet till skolan på egen hand. Det krävs att funktionsnedsättningen styrks med medicinskt underlag.

Annan särskild omständighet

Elev kan ha rätt till skolskjuts även på andra grunder som då behöver motiveras och eventuellt styrkas genom intyg eller annan dokumentation.

Övriga bestämmelser

Hur sker skolskjutsen?

Skolskjuts anordnas i första hand genom allmän kollektivtrafik (busskort). Om linjetrafik saknas, eller elevens behov bedöms kräva det, ordnas skolskjuts med taxi.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna. Vid växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna. Eleven ska vara folkbokförd i kommunen. Om ena hemadressen är i en annan kommun kan eleven beviljas skolskjuts till kommungränsen om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Skolskjuts över kommungränsen beviljas inte.

Väntetid

Väntetid kan förekomma vid resa med både kollektivtrafik och taxi. Rimlig väntetid avgörs utifrån elevens ålder, mognad och övriga omständigheter i det aktuella fallet.

Tillfälligt behov på grund av olycksfall

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever som är folkbokförda i kommunen. Försäkringen gäller både under skoltid och fritid. Elev som skadar sig kan via försäkringsbolaget få taxi till och från skolan om skadan medför att eleven inte på egen hand kan ta sig till skolan. Föräldrarna tar då själva kontakt med försäkringsbolaget.

Särskilt för elever i grundsärskolan

För elever i grundsärskolan kan skjuts till och från fritidshem eller korttidsboende ersätta skolskjuts mellan hemmet och skolan.

Anvisad skola i annan kommun

I de fall Mölndals stad inte kan erbjuda en verksamhet som motsvarar elevens behov utan anvisar eleven till en annan skola beviljas skolskjuts till denna även om den är belägen i en annan kommun. För dessa elever kan skjuts till och från fritidshem ersätta skolskjuts mellan hemmet och skolan.

Vad händer vid flytt eller byte av skola?

Det åligger vårdnadshavarna att meddela förändringar till skolans administratör vid flytt och/eller byte av skola. Läsårskort/busskort ska återlämnas om rätt till skolskjuts upphör. För att elev som går i årskurs 9 vid flytt ska slippa byta skola utifrån ny folkbokföringsadress beviljas eleven skolskjuts om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Skolnämnden 2015-12-09

Kontakt

Ann Franzén
Skolskjutshandläggare
Grundskola
Skolförvaltningen
skolskjuts.grundskola@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad