Modersmål i förskola

Redan i förskolan har ditt barn möjlighet att delta i någon form av aktivitet som utvecklar och stärker modersmålet. Förskolans alla pedagoger arbetar dagligen med utveckling av barnens alla språk inom ramen för förskolans verksamhet. Förskolan ska särskilt bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kultur.

Språkolekväskor

 

Mölndals stad erbjuder olika former av modersmålsstöd. Grunden utgörs av förskolans aktiva arbete med flerspråkighet. Varje förskola har språkutvecklare som tillsammans med rektor samordnar modersmålsstödet. Språkutvecklaren har kunskap om arbetssätt, material och metoder för att stötta en flerspråkig utveckling. Dessutom erbjuds inskolningsstöd, språkolekväskor och sagostunder.

Läroplan

Läroplanen för förskolan (Lpfö18) säger att förskolan ska bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Skollagen säger att förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk i förskolan

Barn som tillhör en nationell minoritet ska stödjas och främjas i sin kulturella tillhörighet och sitt minoritetsspråk. Vem som tillhör en nationell minoritet avgör personen själv. Det handlar om hur du identifierar dig utifrån din kulturella tillhörighet. Om ditt barn tillhör en av de fem nationella minoriteterna har barnet rätt att få stöd i sin kulturella identitet och språkutveckling på förskolan.

Aktivt arbete med flerspråkighet

Detta innebär att förskolans pedagoger genom ett interkulturellt förhållningssätt synliggör alla i gruppen förekommande språk, i vardagens aktiviteter. Det kan exempelvis ske genom sagor, sånger, film och språksamtal. Förskolans pedagoger bygger upp ett nära samarbete med hemmen utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Inskolningsstöd

Inskolningsstöd innebär att barn, vårdnadshavare och pedagoger har tillgång till en pedagog som talar barnets modersmål under inskolningsperioden. Inskolningsstödet blir en hjälp att introducera barn och vårdnadshavare i förskolans arbete och rutiner samt att vara till en hjälp för barnet att knyta an till övriga barn och pedagoger på förskolan.

Språkolek

Barns språk utvecklas i lek och samspel med andra och vårdnadshavaren är en viktig resurs för barnets språkutveckling. Genom att få höra högläsning på sitt modersmål stärks barnets språkutveckling och skapar förutsättningar för att lära sig fler språk. Språkolek innebär att varje förskola har tillgång till s.k. språkolekväskor som finns på 58 olika språk. Väskorna innehåller böcker och material att användas som stöd för språkutveckling på modersmålet och får lånas hem från förskolan.

Sagostunder på modersmålet

Sagostunder på modersmålet innebär att Språkcentrum Mölndal anordnar sagostunder på olika språk på Mölndals stadsbibliotek, dit barn och vårdnadshavare är välkomna. Sagoläsningen vänder sig i första hand till barn mellan 3-9 år. På avdelningen Modersmålsbiblioteket finns böcker att låna på en mängd olika språk.

Kontakt

Tanja Božić
Chef Språkcentrum Mölndal
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 47

Dela på:

Senast uppdaterad