Modersmål i förskola

Redan i förskolan har ditt barn möjlighet att delta i någon form av aktivitet som utvecklar och stärker modersmålet.

Språkolekväskor

Läroplan

Läroplanen för förskolan (Lpfö18) säger att förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet. Skollagen säger att förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Mölndals stad erbjuder fyra av varandra oberoende former av modersmålsstöd. Grunden utgörs av förskolans aktiva arbete med flerspråkighet. Dessutom erbjuds inskolningsstöd, språkolek och sagostunder. Varje förskola har språkutvecklare som tillsammans med förskolechefen samordnar modersmålsstödet. Språkutvecklaren har kunskap om arbetssätt, material och metoder för att stötta en flerspråkig utveckling.

Aktivt arbete med flerspråkighet

Detta innebär att förskolans pedagoger genom ett interkulturellt förhållningssätt synliggör alla i gruppen förekommande språk, i vardagens aktiviteter. Det kan exempelvis ske genom sagor, sånger, film och språksamtal. Det förutsätter också ett nära samarbete med hemmen.

Inskolningsstöd

Inskolningsstöd innebär att barn, vårdnadshavare och pedagoger har tillgång till en pedagog som talar barnets modersmål under inskolningsperioden.

Nytt projekt Språkcentrum

Ny verksamhet i Öppna förskolan

En ny verksamhet finns sen september 2019 på stadens Öppna förskolor och utgå ifrån vårdnadshavares behov. Syftet är att erbjuda vårdnadshavare samtal och att tillsammans med sina barn delta i Öppna förskolans aktiviteter för att få en uppfattning om förskolans verksamhet och därigenom skapa trygghet och förtroende för svensk förskola och skola.

Bakgrunden är att förskolechefer i Mölndals stad samt Språkcentrum sett ett behov av att stödja nyanlända barn och föräldrar i kontakten med förskolan och inför starten i förskolan. I april 2019 bildade därför Språkcentrum en arbetsgrupp tillsammans med Jennie Fidler representant från Social- och arbetsmarknadsförvaltningen och chefen för Öppna förskolan Ylva Engvall.

Jennie Fidler såg möjlighet att söka bidrag från Länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Ersättning lämnas till verksamheter som syftar till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk och stödja språkinlärning. Språkcentrum skrev tillsammans med övriga inblandade en ansökan om medel och den 7 juni fick vi veta att ansökan beviljats med summan 661.881 kr. Projektperioden löper från 190801-201231 och projektet leds av Lena Borghesi, Språkcentrum.

Språkolek

Barns språk utvecklas i lek och samspel med andra och vårdnadshavaren är en viktig resurs för barnets språkutveckling. Språkolek innebär att varje förskola har tillgång till s.k. språkolekväskor på 50 olika språk. Väskorna innehåller böcker och material att användas som stöd för språkutveckling på modersmålet och får lånas hem från förskolan.

Sagostunder på modersmålet

Sagostunder på modersmålet innebär att Språkcentrum Mölndal anordnar sagostunder på Mölndals stadsbibliotek dit barn och vårdnadshavare är välkomna. På avdelningen Modersmålsbiblioteket finns böcker att låna på en mängd olika språk

Kontakt

Tanja Božić
Chef Språkcentrum Mölndal
Nämndemansgatan 3, 4 tr
431 33 Mölndal
031-315 20 47

Dela på:

Senast uppdaterad