Trygghet och säkerhet

Trygga barn och elever är en förutsättning för lärande och personlig utveckling. Alla barn och elever ska ha en skolmiljö som präglas av trygghet, arbetsro och bra arbetsmiljö.

Rektor och lärare har befogenheter att på olika sätt säkra en trygg och säker skola. Ingen ska behöva vara rädd att gå till skolan.

Regler

Det finns ordningsregler på varje skola. Ordningsreglerna ska utarbetas tillsammans med eleverna. Skolan är en arbetsplats för eleverna och arbetsmiljölagens regler om en tillfredsställande arbetsmiljö gäller även för dem.

Disciplinära åtgärder

Rektor eller lärare har befogenheter för att säkra elevers trygghet och komma till rätta med ordningsstörande uppträdande. Rektor och lärare får, om det är nödvändigt, besluta om utvisning, kvarsittning, omplacering, placering vid annan skolenhet, avstängning och att ta hand om föremål. Förvaltningschefen kan besluta om varaktig placering på en annan skolenhet.

Arbetsmiljö

Det finns lagar och regler om att man på arbetsplatsen ska arbeta med att förbättra arbetsmiljön, det kallas systematiskt arbetsmiljöarbete. På samma sätt är det med säkerhet, främst fara för brand. Personalen på förskolor och skolor undersöker risker, förbättrar och följer upp. Skyddsombud och säkerhetsombud är med i arbetsmiljöarbetet. På skolor med äldre elever deltar också elevskyddsombud.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola har en plan för hur man ska förebygga kränkningar, trakasserier och diskriminering. Det finns också rutiner för att genast ta hand om den som kränks eller mobbas trots förebyggande insatser

Kontakt

Skolförvaltningen
Förskola och grundskola
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad