Syfte med analysen

Med en systematisk bevakning av trender och förändringar i vår omvärld blir vi bättre rustade för att möta framtiden.

Den kunskap en omvärldsanalys kan ge kan bli extra betydelsefull i en framtid med krympande ekonomiskt utrymme för kommunal verksamhet.

Syftet med trend- och omvärldsanalysen är bland annat att:

  • Vara ett kunskapsunderlag i planeringsprocessen för nämnder och bolag i Mölndals stad.
  • Kunna bidra i verksamhetsplanering i stadens förvaltningar och bolag.
  • Ge en gemensam bild och fungera som underlag för kompetensutveckling för anställda i Mölndals stad och övriga som är intresserade av de utmaningar och möjligheter vi står inför.

Koppling till andra dokument och processer

En trend- och omvärldsanalys är en pusselbit bland flera underlag i styrning och ledning av staden. I grunden finns den politiska viljan uttryckt i bland annat stadens fullmäktigemål, nämndmål och i en politisk plattform.

I Mölndal Vision 2022 formuleras ett antal strategier kring hur staden ska utvecklas. Löpande samlas data in kring olika perspektiv av vår stads verksamheter. Styrdokument behandlar viktiga aspekter av hur vår verksamhet ska styras.

Tillsammans ger detta en bild av Mölndal som kan fungera som underlag när vi funderar kring hur vi bäst formar vår framtida verksamhet.

Publicerad: 2021-02-04
Senast uppdaterad: 2022-02-09