Syfte med analysen

Med en systematisk bevakning av trender och förändringar i vår omvärld blir vi bättre rustade för att möta framtiden.

Den kunskap en omvärldsanalys kan ge kan bli extra betydelsefull i en framtid med krympande ekonomiskt utrymme för kommunal verksamhet.

Syftet med trend- och omvärldsanalysen är bland annat att:

  • Vara ett kunskapsunderlag i planeringsprocessen för nämnder och bolag i Mölndals stad.
  • Kunna bidra i verksamhetsplanering i stadens förvaltningar och bolag.
  • Ge en gemensam bild och fungera som underlag för kompetensutveckling för anställda i Mölndals stad och övriga som är intresserade av de utmaningar och möjligheter vi står inför.

Analys 2023 - fördjupande dokument

Koppling till andra dokument och processer

En trend- och omvärldsanalys är en pusselbit bland flera underlag i styrning och ledning av staden. I grunden finns den politiska viljan uttryckt i bland annat stadens fullmäktigemål, nämndmål och i ett politiskt ramverk.

Tillsammans ger detta en bild av Mölndal som kan fungera som underlag när vi funderar kring hur vi bäst formar vår framtida verksamhet.

Publicerad: 2021-02-04
Senast uppdaterad: 2023-02-15