Demografisk utveckling

Sammansättningen av vår befolkning utifrån bland annat ålder, kön, utbildning och ursprung påverkar hur vi i framtiden ska bygga vår stad och vårt samhälle.

Det påverkar vilken service vi behöver erbjuda, våra ekonomiska förutsättningar och hur många och vilka vi behöver anställa.

Världen

Världens befolkning fortsätter att öka, dock något långsammare än under tidigt 2000-tal. FN förutser en befolkningstillväxt till 9,8 miljarder år 2050 och 11,2 miljarder år 2100.

Många av mänsklighetens största utmaningar, såsom livsmedelsförsörjning och klimatförändringar, har starka kopplingar till befolkningsmängden. Till detta väntas även migrationen i världen öka.

Sverige

Den demografiska utvecklingen i Sverige kommer att innebära en stor utmaning för välfärd och kompetensförsörjning på sikt.

Antalet personer i arbetsför ålder ökar visserligen i riket, men dess relativa andel minskar samtidigt som fler unga och äldre ska försörjas. SCB:s nationella sysselsättningsprognos till 2040 uttrycker att det krävs att äldre arbetar tre år längre för att vi ska kunna behålla nuvarande välfärdsnivå i riket.

Det blir allt vanligare att människor som bor i Sverige är födda utomlands. Utlandsfödda bidrar med en yngre befolkning dels genom immigration, dels genom ett högt barnafödande, framför allt bland de som är födda utanför EU.

Flyktinginvandringen bedöms minska i SCB:s befolkningsprognos för riket framöver. Kriser, konflikter, politik och ekonomi är dock betydelsefulla men oförutsägbara faktorer för den framtida invandringen.

Mölndal

Jämfört med riket har Mölndal en högre andel unga vuxna och en högre andel barn i vissa åldrar, medan andelen äldre är lägre. Kommunen har också en högre andel förvärvsarbetande och lägre arbetslöshet än genomsnittet i Sverige. Utbildningsnivån i Mölndal är en av landets högsta. Utifrån vår demografiska situation finns förutsättningar för god hälsa både i dag och framåt.

Hög rörlighet

Mölndals befolkning har ökat varje år sedan 1977 och antas även öka de kommande tio åren. År 2030 förväntas vi vara cirka 83 000 invånare, jämfört med dagens 70 000. Många flyttar både in och ut ur kommunen, speciellt i relation till folkmängden. Den ovanligt höga rörligheten gör det svårt att förutse vilka de framtida Mölndalsborna är.

Ökat behov av välfärd

Befolkningsökningen skapar behov av utbyggnad av välfärdstjänster. Till 2029 beräknas vi behöva 800 nya förskoleplatser, 750 nya skolplatser och cirka 130 nya platser inom äldreomsorgen.

Med nuvarande nivå på stadens service skulle gapet mellan förväntade intäkter och kostnader år 2029 motsvarar en skattehöjning på 2,37 kronor.

Om man i stället vill hålla tillbaka kostnadsökningen till en nivå som matchar intäkterna krävs en årlig genomsnittlig effektivisering på 1,28 procent. Samtidigt gjordes dessa beräkningar före coronapandemin och det är osäkert hur utvecklingen slår mot den kommunala ekonomin.

Att fundera vidare på

  • Den framtida befolkningsutvecklingen medför att behovet av välfärd växer, samtidigt som skatteintäkterna växer långsammare än kostnaderna. Hur kan vi möta den utmaningen? Om Mölndals stad inte kan göra allt som görs i dag - vad ska prioriteras i vår verksamhet på längre sikt?
  • Antalet unga och äldre Mölndalsbor ökar framöver. Hur påverkar det vår verksamhet? Hur kan deras behov mötas?

Läs mer

  • Den sociala kompassen 2019, Mölndals kommun, Statisticon
  • Livsvillkor i Mölndal, stadsledningsförvaltningen 2020

Källor

Publicerad: 2021-01-26
Senast uppdaterad: 2021-10-05