Klimatförändringar

De största hoten mot planeten och dess förmåga att upprätthålla våra samhällen är klimatförändringarna och hotet mot den biologiska mångfalden.

Klimat

Klimatförändringar och utarmad biologisk mångfald är det största hotet mot planetens förmåga att upprätthålla samhällen med goda försörjningsmöjligheter. I Sverige har det i genomsnitt blivit drygt en grad varmare under de gångna 60 åren, samtidigt som nederbörden har ökat med åtta procent. Förändringen förväntas bli fortsatt större med djupgående konsekvenser för ekosystem, människor, samhällen och näringsliv. Enligt FN:s klimatpanel IPCC står det utan tvivel att det är människan som påverkar utvecklingen.

Världen

Det finns en rad internationella mål, strategier och överenskommelser med syfte att minska utsläppen av växthusgaser och att minska sårbarheten av klimatförändringar. Agenda 2030 som antogs av FN 2015 är internationella mål som påverkar både nationellt och lokalt. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska. EU har åtagit sig att uppnå klimatneutralt senast till år 2050, i linje med sina internationella åtaganden enligt Parisavtalet. EU arbetar med en översyn av sin klimat-, energi- och transportlagstiftning för att nå de uppsatta målen gällande att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent senast 2030.

Sverige

Sverige står inför stora utmaningar både gällande att minska utsläppen och för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Det blir därför viktigt att hitta lösningar som gynnar både utsläppsminskningar och klimatanpassning, till exempel genom ökad andelen grönska i stadsmiljön.

Mer grönska för framtida generationer

Intresse för naturbaserade och blågröna lösningar, såsom skyfallsparker för omhändertagande av dagvatten, ökar i Sverige allteftersom städerna förtätas. När städerna förtätas sker det oftast på bekostnad av parker och grönområden. Klimatförändringar kommer att påfresta städerna med varmare temperaturer och översvämningar samtidigt som många funktioner och värden ska tillgodoses. Konkurrensen om ytorna blir större när städerna ska förtätas.

Högre elpris bromsar takten av klimatomställningar

I början av 2022 antogs Sveriges nationella strategi för elektrifiering. Strategin tar ett helhetsgrepp om förutsättningarna i energisektorn för att möjliggöra en ökad elektrifiering. Elektrifiering och elförsörjning ses som avgörande för att nå Sveriges klimatmål. Förutsättningarna förändrades dock när Ryssland invaderade Ukraina, vilket har fått stora konsekvenser för hela Europa. Priser för både bränsle och el har stigit. Detta kan leda till en risk för att omställningen till ett fossilfritt samhälle går långsammare och att Sveriges klimatutsläpp inte kommer att minska i den takt som var beräknat.

Mölndal

Som kommun har Mölndal ett stort ansvar för att se till att förutsättningar finns för att Mölndalsbor, näringsliv, föreningar och alla som passerar kommunen kan ta miljöhänsyn. Staden kommer att behöva genomföra både direkta och indirekta insatser för att bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan framöver. Precis som övriga Sverige påverkas Mölndal av den ansträngda energisituationen. I det fall det blir elbrist i Sverige kommer detta även att drabba Mölndal. För att minska risken för elbrist och för att priserna på el ska kunna bli lägre i samhället behöver alla bidra med att minska el- och energiförbrukningen. Detta gäller såväl för stadens verksamheter som för näringsliv och medborgare. Genom att använda mindre el, eller flytta användningen till de tider på dygnet då belastningen på elnätet är lägre, avlastas elsystemet, vilket minskar risken för frånkoppling från elnätet. Frånkoppling orsakas av att elanvändningen överskrider vad som är möjligt att producera och importera.

Staden har genomfört en nulägesanalys gällande klimatanpassningsarbetet och en klimatanpassningsplan kommer att arbetas fram. Det kommer att behövas mer samverkan mellan flera aktörer både inom stadens verksamheter och externt för att kunna hitta kreativa lösningar för att lyckas minska utsläppen till beslutade nivåer och för att anpassa till ett förändrat klimat.

Att fundera vidare på

  • Vilka är de viktigaste insatserna våra verksamheter kan göra för att bidra till ett fossilfritt och energieffektivt samhälle?
  • Mölndal växer - hur kan det säkerställas att planering och byggande bidrar till att skapa en robust och miljömässigt hållbar stad?
  • Hur kan Mölndals stad stödja Mölndalsborna att göra klimatsmarta val och anpassa det förändrade klimatet?
  • Hur kan vi systematiskt arbeta för att klimatanpassa så effektivt som möjligt?


Källor

Publicerad: 2021-01-26
Senast uppdaterad: 2023-04-03