Komplexa samhällsutmaningar

Samhället förändras i en allt snabbare takt och de komplexa samhällsutmaningarna kan komma att öka framöver.

Sverige

Samhällets institutioner som vi känner dem i dag byggdes upp under industrialiseringen, alltså för mer än 100 år sedan. De utformades i första hand för att tjäna samhället, till exempel skulle skolan producera medborgare som efter genomförd skolgång snabbt kunde börja arbeta i industrin. Människan var inte i centrum. Att bryta dessa organisationsgränser för att samlas kring gemensamma utmaningar utifrån ett individperspektiv har visat sig vara svårt. Vi behöver inse att komplexa problem återfinns inom ett komplext system och hur vi kan samverka inom det.

Komplexa system

 • Enkelt Vi är överens om vad det hela handlar om. Här hamnar frågor som är relativt enkla att lösa som till exempel hantera fakturor. Du vet hur du ska göra och hur det ska gå till – det är bara att se till att det blir gjort. Effektiviseringar av enkla frågor är oftast enkla att utvärdera och bevisa med data.
 • Komplicerat Här finns det fler beroenden och aktörer att ta hänsyn till. Om man får upp alla fakta på bordet och låter kloka personer analysera det hela går det att komma fram till ett beslut om till exempel en utvecklingsinsats. Att sätta ihop ett bokslut och en årsredovisning är exempel på något komplicerat. Det behövs många olika kompetenser, det gäller att allt blir rätt och man har stor nytta av att ha gjort det förut.
 • Komplext Komplexa frågor i organisationer av vår tid inrymmer många olika perspektiv och en hög grad av ömsesidiga beroenden (som nämnts ovan). Inte ens den bästa planen i världen kan hantera denna typ av frågor. På ett övergripande plan skulle det kunna vara hur vi tar oss an klimatförändringar men det kan också handla om hur till exempel staden förhåller sig till konsekvenserna av den pågående digitaliseringen. Fler exempel skulle kunna vara: stadsplanering, integration, hantering av data, barns utbildningsresa inom kommunen och miljöarbete. Som synes har staden många komplexa frågor vi behöver angripa på ett nytt sätt.

Strategier för att möta komplexitet

För att förstå det komplexa måste vi titta på helheten och hur delarna hänger ihop, det går inte bara att detaljstudera varje enskild del. Det är när det skapas kopplingar mellan olika individer och organisationer som vi kan öka på utvecklingstakten och förmågan att anpassa oss till nya förutsättningar genom ett större informationsutbyte.

 1. Börja med de som vill och ha ett tydligt mål.
  Det finns alltid de inom organisationen som är positivt inställda till en förändring. De är viktiga att få med på tåget. De kan i sin tur övertyga andra som är mer avvaktande att hoppa på den nya lösningen. Att då på ett tydligt sätt kunna beskriva din framtidsbild av vad du vill åstadkomma är helt avgörande för att lyckas. Med andra ord beskriv din framtidsbild!
 2. Stöd och utveckla kulturmäklare.
  Kulturmäklare agerar som broar (eller häftmassa) som får andra medarbetare att samarbeta. Genom att agera som en bro med kunskap kring båda sidors ämnesområden får man medarbetare att samarbeta på ett helt annat sätt än i arbetsvardagen.
 3. Uppmuntra människor att ställa frågor på ett öppet, opartiskt sätt som verkligen utforskar andras tänkande.
  Både chefer och medarbetare ska uppmuntras att ställa frågor som Varför? Tänk om? och Hur skulle vi? Om de uppmuntras att ställa dessa typer av frågor kommer de med tiden att bli mer nyfikna och lära sig mer om hur andra i organisationen tänker, vilket underlättar gränsöverskridande samarbete inom staden. Medarbetarna får på detta sett fler perspektiv genom att lyssna och förstå vad de andra pratar om.
 4. Få människor att aktivt inta andras synpunkter.
  Ledningen bör uppmuntra medarbetare att inta andras synpunkter/ståndpunkter. Genom att göra det ökar chansen att man verkligen förstår hur den andre tänker, vilket bidrar till ett kollektivt lärande. Ett sätt att göra detta på rent praktiskt är att bjuda in till gränsöverskridande dialoger där medarbetare från olika förvaltningar eller avdelningar möts och pratar om gemensamma problem.
 5. Bredda medarbetarnas perspektiv till att omfatta mer avlägsna nätverk.
  Medarbetarna bör uppmuntras att gå med i nätverk utanför organisationen. Genom att stödja nätverkande kan framför allt chefer inom staden hjälpa sina medarbetare att få tillgång till nya kunskapsområden och att lära sig av människor som tänker annorlunda än dem. På det sättet kan nya samarbeten skapas och andras kompetenser användas. Exempelvis erbjuder SKR:s ”Dela digitalt” många möjligheter kring samarbeten med andra aktörer runt om i landet.
 6. Våga testa i liten skala.
  Uppmuntra medarbetare och chefer att testa mer. I stället för att planera för den stora lösningen visar forskningen att det är mer framgångsrikt att testa sig fram i mindre skala. Många av testerna kommer visa sig misslyckade men i slutändan nås mer innovation och nya lösningar med mer testning. Den som testar mest vinner!

Att fundera vidare på

 • Vilka komplexa frågor ställs ni inför i er verksamhet?
 • Hur kan ni arbeta med strategierna för att möta komplexitet?
 • Hur arbetar ni med testning av olika lösningar idag i er verksamhet? Finns det behov av mer testning

Källor:

Publicerad: 2021-01-26
Senast uppdaterad: 2023-02-09