Om trender

En trend är i detta sammanhang en långsiktig förändring av något som händer i samhället.

Ofta delas trender upp i så kallade megatrender och trender. Megatrender är övergripande, i många fall globala krafter som påverkar oss på kort och lång sikt. De har påverkan på invånare, företag, ekonomin, miljön och samhället. Vi har en begränsad möjlighet att påverka dem.

Trender och megatrender

En trend är jämfört med en megatrend mer påverkbar, geografiskt avgränsad och påverkar delar av samhället. Både megatrender och trender är också drivkrafter för varandra i en sammanflätad process.

Vi har prioriterat tio trender

I vår trend- och omvärldsanalys utgår vi från de trender som Sveriges kommuner och regioner tillsammans med Kairos Future identifierar som viktiga för det kommunala uppdraget. Med sikte mot år 2030. De identifierar 15 trender. För att göra arbetet hanterligt i omfattning har vi prioriterat tio trender utifrån vad som är relevant ur ett perspektiv för just Mölndals del.

Perspektivet är i grunden ganska långsiktigt. För att sätta trenden i sitt sammanhang och försöka ge en bredare bild av dess innebörd ger vi i många fall en nulägesbild med relevant fakta, statistik och eventuellt också en historisk utveckling kring trenden.

Många trender går in i varandra

Många trender hänger samman och påverkar varandra. För att i möjligaste mån undvika upprepningar försöker vi att i rapporten endast skriva om en trend på ett ställe även om den kan ha påverkan i flera sammanhang.

För utskrift och fördjupning

Vi har utformat analysen så att den ska vara lätt att använda och också ge en fördjupad bild för dig som behöver det. Vill du inte läsa på webben kan du skriva ut den.

Publicerad: 2021-02-04
Senast uppdaterad: 2023-02-15