Teknikutveckling /
Användare driver teknikutvecklingen

Rätt använd ger teknikutveckling och digitalisering oss möjlighet att uppfylla Mölndalsbornas behov på ett effektivt sätt.

Vi befinner oss i den fjärde industriella revolutionen där gränserna mellan de fysiska, digitala och biologiska världarna blir alltmer flytande. I likhet med tidigare förändringar spås effekterna få omvälvande betydelse för individer, företag och samhället som helhet.

Sverige

Till skillnad från tidigare teknikskiften är vi som medborgare i hög grad delaktiga i omställningen. År 2020 hade 98 procent av de svenska hushållen tillgång till internet och över 95 procent av svenskarna mellan tolv och 75 år använder internet. Även om möjligheterna är stora finns det samtidigt utmaningar med den pågående och alltmer accelererande teknikutvecklingen.

AI och datadrivna beslut

Sveriges kommuner står i startgroparna för att börja använda data på nya sätt. I dag ges möjlighet till automatiskt beslutsfattande endast till statliga myndigheter. Sannolikt kommer det att ändras så att det blir möjligt för kommuner och regioner att använda smart teknologi i sina myndighetsuppdrag i större utsträckning än i dag.

Med IT-verktyg som använder artificiell intelligens (AI) och machine learning (ML) går det att verkställa processer där användaren inte ens behöver mata in data – utan där din dator eller ditt system är tillräckligt smart för att själv veta vilken information du har användning av.

Öppna data

Mängder av nya data skapas varje dag inom offentlig verksamhet. Det kan handla om skolresultat, trafikstatistik, geografiska data, demografi och mycket annat. Ofta lagras dessa i separerade ”silos” och det är svårt att få en överblick över hur vi bäst nyttjar det som samlas in.

Öppna data kan verkligen, som många säger, kallas det digitala guldet med den stora samhällsnytta och de praktiska tjänster det i slutändan möjliggör. Det finns stora potentiella besparingar av till exempel tid och pengar att hämta hem om en större mängd data publicerades öppet.

En rapport från OECD visar att Sverige är bland de sämsta OECD-länderna på att nyttja öppna data.

Användare driver teknisk utveckling

Digitaliseringen skapar nya vanor och förväntningar hos användarna. Till skillnad från vid tidigare teknikskiften är kommunens användare i högre grad delaktiga och drivande i utvecklingen. Det förändrar i sin tur kraven på alla aktörer som har med människor att göra.

Höga förväntningar bland medborgarna

Majoriteten av medarbetarna i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen som sker – både på arbetsplatsen (65 procent) och i samhället (68 procent). Knappt tre av tio invånare (27 procent) menar att kommuner och regioner i stor utsträckning lever upp till deras förväntningar på digital service.

Varannan invånare (52 procent) ställer sig positiv till vård, konsultation och behandling på distans med stöd av digitala lösningar. Det är en lägre andel än vid den mätning som genomfördes 2018. Nära sju av tio internetanvändare som är 76+ år har nyttjat någon e-vårdtjänst under pandemin.

Ökat behov av säkerhet

Hantering och användning av data blir alltmer komplex och viktigare ju fler saker vi kopplar upp. Det ställer bland annat krav på god styrning och kontroll, systematisk hantering av integritets- och säkerhetsfrågor liksom etiska överväganden. Cyberkriminaliteten ökar i samma takt som de nya användarbeteendena och den påskyndade digitaliseringen. Trender som ökar är bland annat ransomware (utpressningsvirus) och överbelastningsattacker. Organisationer kommer därmed att behöva öka budgeten för IT- och informationssäkerhet avsevärt.

Digitalt utanförskap och polarisering

Det behöver finnas en medvetenhet om att ett digitalt utanförskap i samhället riskerar att skapa klyftor och göra vissa utsatta grupper än mer sårbara. Grupper på arbetsmarknaden med låg digital kompetens riskerar att slås ut, med risk för ökad polarisering som följd.

Mölndal

Digitalisering och teknikutveckling är nödvändigt för den offentliga sektorn, för att kunna bibehålla och förbättra nivån på den framtida servicen. Det är viktigt för att klara av att möta de ökade kraven på välfärden, och en del av lösningen för att hantera det faktum att vi kommer att ha svårt att rekrytera vissa personalkategorier i framtiden.

En digital strategi för Mölndals stad antogs under 2020. För att lyckas dra nytta av digitaliseringens effekter och vinster krävs resurser att satsa på utveckling i dessa frågor. Många gånger är nyttan stor på sikt, men kräver inledningsvis en stor insats av resurser. Hur samverkar vi med medborgarna för att med hjälp av digitaliseringen skapa en effektiv verksamhet?

Att fundera vidare på

  • Hur kan organisationen möta medborgarnas krav och behov på digital service? Hur ska chefer och ledare arbeta för att digitalisera sin verksamhet?
  • Hur kan din verksamhet effektiviseras och samtidigt stärka invånarnas livskvalitet?
  • Hur involveras medborgare, företag och civilsamhälle i verksamhetens utvecklingsarbete?
  • Ny teknik kräver kunskaper både i beställning och utformande av tjänsten och i användandet av den. Hur säkerställer vi att det finns nödvändig kompetens och andra förutsättningar bland chefer och medarbetare för att effektivt kunna utnyttja de tekniska möjligheterna? Vilka hinder finns och hur kan de undanröjas?
  • Hur kan problemet med digitalt utanförskap minskas?

Källor

Publicerad: 2021-01-26
Senast uppdaterad: 2022-02-09