Teknikutveckling

Rätt använd ger digitalisering oss möjlighet att uppfylla Mölndalsbornas behov på ett effektivt sätt.

Vi lever i en hisnande snabb teknisk utveckling. Den kommer att påverka vår identitet och allt som är kopplat till den: Vår känsla av integritet, våra konsumtionsmönster, tiden vi ägnar åt arbete och fritid, hur vi utvecklar våra kunskaper, träffar människor och vårdar relationer.

Det ställer bland annat krav på god styrning och kontroll, systematisk hantering av integritets- och säkerhetsfrågor liksom etiska överväganden. Även om möjligheterna är stora finns det utmaningar med den pågående och allt mer accelererande teknikutvecklingen. Nedan resonerar vi kring några av dem.

Risk och sårbarhet med digitalisering

Säkerheten runt hantering och användning av data blir alltmer komplex och viktigare ju fler saker vi kopplar upp.

Molntjänster och förflyttning av data mellan olika verksamheter, oavsett om det är i en kommunal förvaltning eller över nationsgränser, gör att en verksamhet behöver kontroll över var data befinner sig och lagras.

Spårning och delning av information om oss själva är en väsentlig del av den tekniska utvecklingen, men ställer krav på hur vi hanterar frågan om integritet, bland annat kopplat till GDPR-lagstiftningen.

Sverige

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vi har i dag en hög IT-mognad, och inom EU ligger vi i topp avseende digitalisering i den offentliga sektorn. Utvecklingsområden rör digital transparens och öppenhet i förvaltningen.

Det är många områden som påverkas av teknikutvecklingen. Några av dem är:

Arbetsmarknad och utbildning

Forskningsrapporter visar hur hälften av alla nuvarande arbeten kan försvinna fram till 2035 till följd av teknikutvecklingen. Rätt utnyttjad kan tekniken leda till effektivare verksamhet, nya möjligheter till ökad service och utveckling av invånarnas självservice.

Enskilda branscher, företag och individer kan drabbas av att en viss typ av jobb försvinner, men i slutändan brukar samhället anpassa sig till den nya utvecklingen.

Utbildningsväsendet behöver anpassas för att matcha de kompetensbehov som framtidens arbetsmarknad har till följd av den nya tekniken. Fler arbeten kräver en högre utbildning. Helt nya yrken kommer att uppstå. Se vidare under trenden Konkurrens om kompetens.

Självkörande bilar

Inom en inte alltför lång framtid kan vårt resmönster påtagligt ha förändrats, till exempel genom självkörande bilar och cirkulerande minibussar. Det påverkar hur vi lever och planerar vårt liv, men kommer också att få betydelse för planeringen av staden.

Om vi inte äger våra egna bilar skulle till exempel alla resor som i dag görs med bil i Stockholm kunna utföras med bara 8 procent av dagens antal bilar. Antalet resor kan dock antas öka då även personer som själva inte skulle äga en bil kommer att utnyttja de självkörande fordonen.

Ny teknik kan bidra till hållbarhet

Ny teknik inom miljö- och energiområdet kan vara en del av lösningen på hotet mot vår miljö och klimatet. Digitaliseringen kan bidra till utsläppsminskningar. Förutom en direkt påverkan på utsläppsnivåerna kan den även indirekt stödja en positiv utveckling genom att öka delningsekonomin, styra konsumtions­vanor, spara energi och stödja omställningen till en mer cirkulär ekonomi.

Samtidigt står IT-branschen för cirka 20 procent av världens energiförbrukning och sägs bidra till 2-4 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

Mölndal

Medborgarna ställer allt högre krav på information, digitala hjälpmedel och snabba individuella lösningar. Våra invånare kan också i allt högre grad bidra till utvecklingen av våra tjänster genom interaktiva lösningar och ökade kommunikationsmöjligheter.

Frigöra tid för mötet

Digitalisering kan frigöra tid som i stället kan användas för personal att möta medborgarna där det finns ett mervärde i mötet. Det är ett sätt att upprätthålla och utveckla välfärden framöver.

Den effektivisering som uppstår när någonting görs på ett nytt sätt i samband med digitalisering kallas för digital transformation. Det kan till exempel ske genom att använda RPA, Robotic Process Automation. Det har nyligen initierats i Mölndals process för bedömning av försörjningsstöd inom socialtjänsten. Inom löpande arbete som lönehantering, ekonomifunktioner och redovisning finns stora möjligheter att utnyttja RPA-tekniken.

Goda exempel från andra organisationer

I Södertälje kommun arbetar den digitala medarbetaren Ragnhild för närvarande med sju processer:

 • Avslutar tidigare timanställd
 • Frånvarorapportering
 • Tillstyrker arbetad tid för timanställda
 • Skapar underlag för arbetsgivarintyg
 • Bokar tid för färdtjänstutredning
 • Habiliteringsersättning
 • Bokning av borgerlig vigsel

Göteborgs stad skapar en tvilling av staden i en virtuell miljö. Det virtuella Göteborg kommer bland annat att kunna användas för scenarioanalyser inom planering, för dialoger kring stadsutveckling och som en testbädd för framtida innovation. Förhoppningen är att den i förlängningen kan bidra till att minska stadens klimatavtryck.

Kommande utveckling

En digital strategi för Mölndals stad antogs under 2020. För att lyckas dra nytta av digitaliseringens effekter och vinster krävs resurser att satsa på utveckling i dessa frågor. Många gånger är effekthemtagningen stor på sikt men kräver en insats av resurser initialt.

För att trygga kompetensförsörjning och vara en attraktiv arbetsgivare behöver personal och chefer ständig kompetensutveckling för att på ett effektivt sätt kunna arbeta med de nya yrkena eller med de nya arbetssätt/uppgifter som följer av den tekniska utvecklingen.

Att göra medvetna initierade val

Det finns en förväntan och förhoppning på att ny teknik kommer att lösa många av framtidens utmaningar. För att verkligen dra nytta av det krävs ett strategiskt arbete kombinerat med en medvetenhet om de risker och nackdelar tekniken kan föra med sig.

Det finns också en risk att tron på tekniska lösningar gör att vi inte också satsar på att utveckla andra lösningar, till exempel förändring av arbetssätt.

Digitalt utanförskap och polarisering

Det behöver finnas en medvetenhet om att ett digitalt utanförskap i samhället riskerar att skapa klyftor och göra vissa utsatta grupper än mer såbara. Vi behöver tänka på att också använda enkla tekniska lösningar eller alternativa lösningar för att tillgodose olika gruppers behov. Grupper på arbetsmarknaden med låg digital kompetens riskerar att slås ut, med risk för ökad polarisering som följd.

Att fundera vidare på

 • Hur kan organisationen utvecklas till att tänka (och genomföra) digitalt först?
 • Vilka processer i verksamheten skulle kunna utföras på ett bättre sätt om de digitaliserades?
 • Ny teknik kräver kunskaper både i beställning och utformande av tjänsten och i användandet av den. Hur säkerställer vi att det finns nödvändig kompetens och andra förutsättningar bland chefer och medarbetare för att effektivt kunna utnyttja de tekniska möjligheterna? Vilka hinder finns och hur kan de undanröjas?
 • Hur kan problemet med digitalt utanförskap minskas?

Läs mer

Digitaliseringsstrategi 2021-2023, obs länk till Mölndals intranät fungerar inte från externwebb

SKR Dela digitalt

Källor

Statistik Sverige IT FoU:

Sveriges Riksbank, Teknologisk utveckling och förändringar på arbetsmarknaden, Iida Häkkinen Skans

The-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond, World Economic Forum

Guide för ett för ett smart samhälle , Utvecklingen av Internet of Things, datahantering och digitala tjänster, SKR, 2019

Från flygskam till Netflixskam, Markus Ekelund, 2050.se, 2020

Vartannat jobb automatiseras inom 20 år, Stiftelsen för strategisk forskning

Varning för självkörande bilar, Forskning och framsteg, 190307

Exponential Climate Action Roadmap

Digitaliseringsstrategi 2021-2023, obs länk till Mölndals intranät fungerar inte från externwebb

Trend- och omvärldsanalysen 2020, Helsingborgs stad

Publicerad: 2021-01-26
Senast uppdaterad: 2021-10-05