Vattenskyddsområden

Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt avgränsat område som länsstyrelsen eller kommunen har beslutat om. Inom de områdena gäller begränsningar, förbud eller krav på tillstånd för vissa verksamheter. Detta för att skydda vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. Inom Mölndals kommun finns vattenskyddsområden runt Rådasjön, Norra Långevattnet och Finnsjön.

Skylt som informerar om vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområde ska skydda vårt viktigaste livsmedel, dricksvattnet. Du kan även bidra genom att använda vattnet hållbart.

Rådasjöns och Norra Långevattnets vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdet runt Rådasjön och Norra Långevattnet är indelat i tre zoner - primär, sekundär och tertiär skyddszon.

Zonernas storlek beror på hur lång tid det tar för en förorening att nå vattentäkten. Inom Mölndal är det i Helenevik samt områden runt Kikås avfallsanläggning till kommungränsen mot Härryda som påverkas och är primär skyddszon.

I föreskrifterna för vattenskyddsområdet finns det regler för primär och sekundär skyddszon. Inom tertiär zon finns inga särskilda regler.

En karta som visar vattenskyddsområdet runt Rådasjön.Förstora bilden

Regler inom Rådasjöns vattenskyddsområde

Det här gäller inom den primära skyddszonen. Inom Mölndals kommun är det enbart primär skyddszon. För boende i Härryda eller Partille kommun kan även regler för sekundär skyddszon gälla.

Förbud mot trafik med förbränningsmotor

All användning av fordon med förbränningsmotor är förbjuden på Rådasjön och Norra Långevattnet.

Med fordon menas till exempel bil, moped, motorcykel, traktor, A- eller epa-traktor, skoter, vattenskoter, flygplan och motorbåt.

Du som före den 15 februari 2023 hade en motorbåt i någon av sjöarna ska senast till 2025 ha bytt din motor till en elmotor om du vill fortsätta använda den i någon av sjöarna. Du som skaffar båt med motor, ny eller begagnad, måste ha elmotor direkt.

Förbud mot att tvätta bilen

Du får inte tvätta bil eller annat fordon på gatan, uppfarten eller gräsmattan. Du får skölja av bilen med kallt vatten så länge du inte använder avfettningsmedel, tvättmedel eller utrustning för högtryck. Detta gäller inom både primär och sekundär skyddszon.

Tvätt av fordon i tvättanläggning där vattnet recirkuleras eller förs till spillvattenledning är tillåtet.

En person i en rödblommig klänning håller i en glaskaraff fylld med vatten. Personen häller vatten i ett glas som står på ett bord. I bakgrunden syns gröna träd som skuggar solen.

Djurhållning och gödsel

Inom översvämningsområde i primär skyddszon, enligt karta, får lantbruksdjur inte hållas.

Inom primär och sekundär skyddszon gäller att:

 • Hantering av naturgödsel från fler än 5 djurenheter kräver tillstånd.
  Undantag gäller vid transport.
 • Hantering av pressaft från ensilage, rötrest eller slam från avloppsreningsverk som gödselmedel kräver tillstånd.

Inom primär skyddszon gäller att:

 • Det är förbjudet med nyetablering av enskild avloppsanläggning, med utsläpp till mark eller vatten, inom 100 meter från strandlinje vid normalt vattenstånd i Rådasjön, Norra Långevattnet och de delar av Landvettersjön och Mölndalsån som finns i primär skyddszon.
 • Anmälningspliktig ändring av enskild avloppsanläggning kräver tillstånd.
 • Nyetablering av bräddavlopp eller nödavlopp för spillvatten med avrinning till vattendrag kräver tillstånd.
 • Nyetablering av dagvattensystem från väg, järnväg eller industriområde med avrinning till vattendrag inom den primära skyddszonen kräver tillstånd.

Läs mer om enskilt avlopp.

Hantering av skadliga ämnen, avfall, kemiska bekämpningsmedel med mera

Inom den primära skyddszonen gäller att:

 • Hantering av mer än 150 liter av ämnen, utöver petroleum och brandfarliga vätskor, som är skadliga för yt- och grundvatten kräver tillstånd. Vissa undantag finns, se reglerna i helhet.
 • Yrkesmässig användning av kemiska bekämpningsmedel av klass 1 och 2, kräver tillstånd.
 • Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung kräver tillstånd. Det gäller inte för kompostering av kommunalt avfall på egen fastighet, trädgårds- och parkavfall eller tillfällig upplag vid markarbeten.
 • Lagring av farligt avfall kräver tillstånd. Det gäller inte för det som uppstår i det egna hushållet eller i verksamhet där det förvaras skyddat från nederbörd.
 • Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt kräver tillstånd.
 • Jord- eller vattenslagning av plantor som behandlats med kemiska medel är förbjuden.
 • Användning av kemiska bekämpningsmedel på banvallar är förbjuden.

Vad som gäller inom sekundär skyddszon kan du läsa i föreskrifterna. Ladda ner reglerna i sin helhet.


Schaktarbeten som omfattar mer än 300 meter och med medeldjup på mer än 0,5 meter kräver tillstånd.

 • Undantag gäller för akuta schaktarbeten som krävs för att trygga trafiksäkerhet, framkomlighet på väg, dammsäkerhet, vatten- eller elförsörjning, avloppshantering eller tele- och IT.

Användning av avfall, förorenade massor eller massor med okänt ursprung eller okänt föroreningsinnehåll, för utfyllnad eller anläggningsarbete kräver tillstånd.

 • Undantag gäller för återfyllnad med uppgrävda massor som inte misstänks vara förorenade och som tillfälligt varit upplagda i samband med markarbeten.

Husbehovstäkt kräver tillstånd.

Energianläggningar

Det är förbjudet med nyetablering av anläggning för utvinning eller lagring av energi från ytvatten i Rådasjön eller Norra Långevattnet.

Vattenbruk

Det är förbjudet med vattenbruk i Rådasjön och Norra Långevattnet.

Brandövningsplats

Det är förbjudet med verksamhet på brandövningsplats inom primär och sekundär skyddszon.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen i Mölndals stad genom miljo@molndal.se om du ska göra något som kräver tillstånd i skyddszonen inom Mölndals kommun. Du får inte göra det arbete du tänkt innan du får tillstånd.

Ska du göra något som kräver tillstånd inom skyddszonerna på mark som finns i Härryda eller Partille kommun vänder du dig till deras ansvariga förvaltningar för att söka tillstånd.

Vattenskyddsområde vid Finnsjön

Finnsjön är råvattentäkt för Härryda kommun. Därför är området runt den vattenskyddsområde, även mark som finns i Mölndal.

Mer information finns på Härryda kommuns webbplats.

Kontakta SOS vid olycka

Om det sker en olycka där eventuellt ett utsläpp till vatten kan ske ska du direkt ringa Räddningstjänsten via SOS 112.

Dela på:

Senast uppdaterad