Modersmålsnytt - flerspråkiga elever i grundsärskolan

Modersmålsenheten har som uppdrag inom skolförvaltningen att organisera för och leda arbetet med flerspråkighet och svenska som andraspråk inom Mölndal. Våra verksamheter riktar sig mot barn och elever inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.

Våra huvudverksamheter inom grundskola och grundsärskola består av modersmålsundervisning, studiehandledning på modersmål, introduktion av nyanlända elever, samt att utveckla arbetet med svenska som andraspråk i Mölndal genom att samordna ett nätverk för svenska som andraspråkslärare. Utöver dessa uppdrag erbjuder även vårt Introduktionsteam stöd till skolor och lärare i frågor som rör flerspråkighet. Det kan då handla om mottagande av nyanlända elever på skolan, råd kring val av läromedel, material och hur man kan arbeta språkutvecklande. Introduktionsteamet erbjuder även stöd till skolor vid kartläggning av nyanlända elever.

Nyckelkompetens

I stor utsträckning organiseras arbetet med flerspråkiga elever i grundskolan och grundsärskolan på samma sätt. Rätten att utveckla sitt modersmål och få språkligt stöd för att nå kunskapskraven gäller naturligtvis alla elever. Det som kan göra processen mer komplex när det gäller just elever inom grundsärskolan är utmaningen att se om eleven verkligen blir hjälpt av studiehandledning eller om det är andra aspekter som spelar in att eleven inte når kunskapskraven. I dessa fall samarbetar elevens mentor med modersmålslärare och logoped för att utreda vad i elevens svårigheter som är relaterade till andraspråksutveckling och vad som kan vara uttryck för andra språkliga svårigheter. Modersmålsläraren blir en nyckelperson i denna utredning genom att bidra med kunskap om vad eleven kan uttrycka och förstå på sitt modersmål.

Fortbildning i fokus

Under läsåret 16/17 har Modersmålsenheten haft ett särskilt fokus på kompetensutveckling kring vad det innebär att arbeta inom grundsärskolan. Vi då lagt särskild tonvikt på att utveckla våra kunskaper om grundsärskolans kursplan i modersmål, alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), samt vad som gäller kring bedömning, betygsättning och skriftliga omdömen. Vi har också lärt oss mer om vad en utvecklingsstörning kan innebär och hur grundsärskolans organisation ser ut.

Parallellt med Modersmålsenhetens kompetensutveckling har även grundsärskolan arbetat med att fortbilda sina lärare och höja kompetensen inom sin verksamheten kring flerspråkiga elevers rättigheter och behov. Som ett led i detta arbete har vi besökt varandras verksamheter inom ramen för pedagogiska forum och arbetsplatsträffar för att utbyta kunskaper och erfarenheter. Modersmålsenheten har även tagit fram och uppdaterat en rutin kring modersmålsundervisning och studiehandledning som är gemensam för Modersmålsenheten och grundsärskolan. Vi tror att tydligheten som en sådan rutin ger kommer att gynna alla flerspråkiga elever inom grundsärskolan i Mölndal, samt innebära en stor fördel för Modersmålsenhetens och grundsärskolans fortsatt goda samarbete.

Emelie Fors
Verksamhetsutvecklare

Error: javax.jcr.PathNotFoundException: #Fortbildning

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad