Hantering av personuppgifter inom skolförvaltningen

Information om hantering av personuppgifter till dig som har kontakt med skolförvaltningen.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det. GDPR ställer upp vissa krav på vilken information som ska tillhandahållas den registrerade.

Skolförvaltningen i Mölndals stad behöver spara och behandla personuppgifter om elever och vårdnadshavare så som namn och personnummer.

Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och ge eleverna den rätt till utbildning och undervisning de har rätt till enligt skollagen.

Mölndals stad inhämtar uppgifter från folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla elevers och vårdnadshavares personuppgifter är för att fullgöra uppgift av allmänt intresse.

Uppgifterna kommer att sparas under den tid elev deltar i utbildning i Mölndals stads skolor. Uppgifterna gallras därefter utifrån dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter. Vi kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Bild och film

Om Mölndals stad vill publicera bild eller film föreställande barn eller elev på exempelvis webbplats, i sociala medier eller i tryckt material ska skriftligt samtycke inhämtas från vårdnadshavare.

Personuppgiftsansvarig är skolnämnden.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via skola@molndal.se eller nämndsekreterare på telefon 031-315 20 19.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till skolnämndens dataskyddsombud

Dela på:

Senast uppdaterad