Välkommen på introduktionssamtal!

Tänk att ha som arbetsuppgift att få träffa människor från hela världen! Detta är faktiskt möjligt när man tillhör Språkcentrums introduktionsteam.

Jag och mina två kollegor genomför introduktionssamtal med alla nyanlända grundskoleelever som flyttar till Mölndal och det innebär många intressanta möten. Under detta läsår har vi träffat 81 elever och genom tolk samtalat på 23 olika språk. Det är verkligen fantastiskt att få ta del av alla dessa elevers erfarenheter och framtidsdrömmar.

Vem räknas då som nyanländ och vilka elever är det vi träffar?

Med nyanländ elev avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. Skolverket (2016).

Nyanlända elever vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden. Många har permanent uppehållstillstånd redan vid ankomsten. Andra har fått uppehållstillstånd efter en längre väntan. En del är asylsökande, av dem har de flesta kommit med sina föräldrar medan andra har kommit ensamma, utan vårdnadshavare.

Vissa kommer som anknytning till flyktingar med uppehållstillstånd. Några har kommit för att en förälder har gift sig med en svensk medborgare eller för att de fått arbete i Sverige.

Ytterligare några håller sig gömda i hopp om att få ett negativt beslut på sin asylansökan omprövat. Andra åter är så kallade papperslösa barn, barn eller ungdomar som finns i Sverige, men som inte har registrerats av Migrationsverket, eftersom de inte ansökt om uppehållstillstånd.

Ett barn eller en ung person som kommer till skolan kan följaktligen komma direkt från ett annat land, men kan också ha vistats i Sverige under kortare eller längre tid.

Innan en nyanländ elev kan börja på en skola i Mölndal måste hen alltså få en tid för ett introduktionssamtal på Språkcentrum Mölndal. Tid för samtal fås genom att ansöka via en länk på Mölndals stads hemsida.

Ibland kommer de nyanlända direkt till Språkcentrum och då hjälper vi dem att ansöka, många får också hjälp av Socialtjänsten eller bekanta. En del kommer direkt till närmaste skola och då är det viktigt att personalen där kan hjälpa till med ansökan. Vi försöker ge en tid för samtal så snart vi kan efter att ha fått in ansökan.

För det mesta är vi två ur teamet som träffar elev och vårdnadshavare och vi delar upp arbetet så att den ena av oss leder samtalet och den andra dokumenterar och vi använder förstås alltid tolk.

Vid introduktionssamtalet får vi alla kontakt­uppgifter till familjen och gör Skolverkets kartläggning 1 där man får en första uppfattning om elevens skolbakgrund och språkkunskaper. På skolan görs sedan, inom två månader, Skolverkets kartläggning 2 som ger en djupare och mer nyanserad bild av elevens läsförståelse och matematiska förståelse.

Vid introduktionssamtalet informerar vi kort om det svenska skolsystemet, om skolval och om skolorna i Mölndal. Vi berättar om modersmålsundervisning, studiehandledning, fritidshemsverksamhet och modersmålsbiblioteket.

Det är också många, både elever och vårdnadshavare, som frågar efter extra undervisning i svenska. Vi kommer därför att starta projektet Mera svenska på Mölndals Stadsbibliotek dit grundskoleelever, utöver skolans svenskaundervisning, kan komma en gång i veckan och få möjlighet att träna på svenska språket genom samtal, spela spel, läsa med mera. Denna verksamhet skulle startat redan i april men blev tyvärr framskjuten pga. Corona.

Introduktionsteamet är många gånger den första kontakten som de nya eleverna har med svenska skolan och vi blir på så sätt representanter för skolväsendet. Detta har vi med oss i mötet med elever och vårdnadshavare och strävar efter att genomföra kartläggningen som ett informellt samtal och försöka skapa en relation med familjen. Vi får också svara på många frågor kring fritidsintressen, mat, simskola och andra praktiska ting.

Det kan vara en utmaning att ”översätta” elevernas tidigare skolgång till svenska förhållanden. Vi önskar ibland att Skolverkets kartläggning kunde vara lite mer ”elastisk” men det är intressant och lärorikt att få en inblick i andra länders skolsystem som ibland liknar det svenska men i många fall skiljer sig väldigt mycket från vårt.

Vi har i alla fall genom åren kunnat konstatera att det finns ett gemensamt ämne i alla världens skolsystem och det är matematik. Det är också berikande att genom alla dessa samtal på olika språk själv få nya kunskaper. Till exempel kan jag säga tack på arabiska och ordet för skola på flera olika språk. Alldeles nyligen fick jag äntligen veta varför de arabiska orden för idrott och matematik är så lika. Jo för de orden kan egentligen översättas som ”träning för kroppen” respektive ”träning för hjärnan”.

Direkt efter introduktionssamtalets slut får den sökta skolan alla uppgifter som vi har fått av elev och vårdnadshavare. Skolan bjuder in till ett första samtal om skolstart och i många fall kan vi redan på introduktionssamtalet förmedla en tid för det mötet.

Språkcentrums introduktionssamtal är en process som underlättar skolans mottagande av eleven. Efter samtalet tar skolan vid i det viktiga arbetet att få en ny elev att känna sig välkommen och få fortsätta att utvecklas efter sina individuella förutsättningar.

Lena Borghesi
nyanlandskolstart@molndal.se
Introduktionsteamet Språkcentrum Mölndal

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Dela på:

    Senast uppdaterad