Senaste nytt från kommunstyrelsen

Igår, onsdagen den 24 augusti sammanträdde kommunstyrelsen igen efter sommaruppehållet. En reviderad dokumenthanteringsplan och plan för arbete mot översvämningar stod på agendan.

Revidering av dokumenthanteringsplan

En dokumenthanteringsplan reglerar informationshanteringen för allmänna handlingar samt är ett beslut för vilka allmänna handlingar som får gallras (förstöras). Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är ett viktigt verktyg i stadens digitaliseringsarbete. Stadsarkivet arbetar aktivt för att så många handlingstyper som möjligt blir digitala och att de förvaras på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Kommunstyrelsen godkände igår en revidering av dokumenthanteringsplanen och en uppdatering av arkivbeskrivningen. Revideringen innebär bland annat att se över hur informationshanteringen kan styras till att bli mer digital och mindre analog, exempelvis när det gäller hanteringen av översiktsplaner som övergår till helt digital ärendehantering.

Uppdrag om övergripande plan för arbetet mot översvämning i Mölndals stad

Kommunstyrelsen beslutade igår att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en övergripande plan för arbetet mot översvämning i Mölndals stad.

Syftet med uppdraget är att ta fram en övergripande, stadsgemensam 
kunskapsöversikt och handlingsplan för möjliga och planerade åtgärder som minskar påverkan vid skyfall och översvämningar.

Underlaget som tas fram inom beslutad driftsbudget ska kunna användas för prioritering av åtgärder.

Alla punkter från sammanträdet

Du kan ta del av samtliga ärenden i kallelsen till sammanträdet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad