Samråd inför ansökan om ändringstillstånd för vattenverksamhet i Forsåker

Under våren 2024 planerar Mölndala Fastighets AB att tillsammans med Mölndals stad, lämna in en ansökan om ändringstillstånd som gäller vattenverksamhet för återupptagen kraftverksdrift med mera i Forsåker. De som kan antas bli berörda, kan lämna synpunkter senast den 26 januari 2024.

Visionsbild över Forsåker framtagen av Tomorrow

Visionsbild över Forsåker framtagen av Tomorrow

Inbjudan till skriftligt avgränsningssamråd

Vi bjuder in till ett skriftligt avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken, inför att Mölndala Fastighets AB tillsammans med Mölndals stad, ska lämna in en ansökan om ändringstillstånd till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Ändringen gäller mark- och miljödomstolens tidigare tillstånd i mål M 4861-16, som gäller vattenverksamhet för återupptagen kraftverksdrift med mera, enligt 16 kap. 2 b § miljöbalken.

Mölndals stads vision 2040 talar om att god livskvalitet ska genomsyra allt från stadsplanering, utbildning, omsorg och hållbarhet med mera, både nuvarande och kommande generationer.

Forsåkers vision ”En kraftkälla, en energigivande livsmiljö och ett spännande besöksmål som binder samman Mölndals stadskärna” kompletterar stadens vision när en ny och modern stadsdel ska utvecklas på den tidigare industrimarken utmed Mölndalsåns vatten i Forsåker.

Målet är att industrihistorien ska blandas med varierad arkitektur. I Forsåker skapas en kontrastrik stadsmiljö med cirka 3000 nya bostäder och ett varierat utbud av verksamheter. Här blir det enkelt att arbeta, leva och bo intill en av regionens största kollektivtrafiknoder.

Ombyggnation av Mölndalsån och miljöpåverkan

Mölndalsåns vatten utgör pulsådern i Forsåker och skapar tillsammans med de bevarandevärda industribyggnaderna förutsättningar för en ny unik stadsdel.

Enligt ett tidigare givet tillstånd, i mål M 4861-16, pågår nu en ombyggnation av Mölndalsån som rinner igenom Forsåker, som omfattar en ny betongränna samt två bypassrör. Bypassrörens funktion är att kunna leda förbi vatten, under mark, vid oönskat höga flöden i Mölndalsån.

Den nu aktuella ansökan syftar till att nyttja vattenflödet i det ena bypassröret och återstarta det gamla vattenkraftverket i området. Under perioden då pappersbruket var i drift inom Forsåkerområdet, har vattenkraften nyttjats för industrins ändamål och det har även funnits ett vattenkraftverk för elproduktion inom området.

Ansökan är därmed starkt kopplad till industrihistorien. I samrådsunderlaget framgår de planerade åtgärdernas utformning och omfattning, den förutsedda miljöpåverkan samt preliminärt innehåll och övergripande utformning av kommande miljökonsekvensbeskrivning.

Med anledning av att vattenkraftverk alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska ett så kallat avgränsningssamråd genomföras direkt utan att undersökningssamråd först har hållits.

Avgränsningssamrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och med de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten, samt med de övriga statliga myndigheter, kommuner och allmänhet med flera som kan antas bli berörda av verksamheten eller åtgärden. Syftet är att ge information och möjlighet att lämna skriftliga synpunkter i ärendet.

Lämna synpunkter

Skriftliga synpunkter ska vara inskickade till Mölndala Fastighets AB senast den 26 januari 2024. Synpunkter kan mejlas via e-post till johan.lejonthun@molndala.se eller skickas med post till Mölndala Fastighets AB, Kvarnbygatan 4, 431 82 Mölndal.

Frågor

Eventuella frågor under samrådsperioden den 1 december 2023-26 januari 2024 kan ställas till Johan Lejonthun, projektledare MölnDala.
E-post: johan.lejonthun@molndala.se
Telefon: 0768-522 420

Samrådshandlingar

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad