Ranntorp 2:21

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i flerbostadshus och ett mindre antal småhus i rad- eller parhusform. Omfattningen på bebyggelsen kan uppgå till mellan cirka 100 och 150 nya lägenheter, i hus mellan två och fyra våningar. Bebyggelsen ska anpassas till platsens förutsättningar beträffande bland annat närhet till omkringliggande områden och verksamheter. Planen syftar även till att skapa ändamålsenliga trafiklösningar för angöringen till området.

Förslaget överensstämmer med Mölndals översiktsplan (2023).

Karta över ungefärligt planområde

Karta över ungefärligt planområde

Var ligger planförslaget?

Planområdet ligger i västra Lindome, norr om Spårhagavägen och öster om Skånhällaskolan.

Vad händer nu?

Kommunstyrelsen fattade beslut om planuppdrag 30 mars 2022. Just nu är detaljplanearbetet i en fas inför samråd där utredningar genomförs och ett utformningsförslag tas fram. Utredningar tas fram i arbetet med detaljplanen som bland annat undersöker markens geoteknik, buller, trafik och dagvattenhantering. Preliminärt så kommer samråd att kunna hållas kring detaljplanen under hösten 2024.

Projektets status i planprocessen

Första skedet i planprocessen

Kontakt

Viktor Brandt Johnson
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 68
viktor.brandt-johnson@molndal.se

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad