Upphävande av detaljplan för Tennishall sydväst om Rävekärr

Syftet med att upphäva detaljplanen för Tennishall sydväst om Rävekärr är att möjliggöra prövning av uppställningsspår i projekt Pilekrogen. En järnvägsplan får inte strida mot gällande detaljplan. Ytterligare syfte är att underlätta inför kommande planläggning av Göteborg-Boråsbanan.

Ortofoto som visar plangräns

Var ligger planområdet?

Planområdet som upphävs är beläget söder om Mölndal och norr om Sandbäck. Det gränsar mot ett verksamhetsområde i norr och mot åkermark i söder. I öster gränsar området mot Kungsbackavägen och i väster ligger spårområde och E6:an.

Vad innebär upphävandet av detaljplanen?


Förslaget innebär att mark som är planerad för tennishall, parkering, gång- och cykelväg samt naturmark upphävs. Området som upphävs är bebyggt med en tennishall och parkering samt en gång- och cykelväg. Upphävandet i sig får inga konsekvenser utan det är i järnvägsplanen konsekvenser uppstår.

Trafikverket och Västra Götalandsregionens Fastighet tar fram en järnvägsplan för uppställningsspår i Pilekrogen parallellt med upphävandet av del av detaljplanen, se länk nedan. Till järnvägsplanen tas bl a en miljökonsekvensbeskrivning fram. Konsekvenser av järnvägsplanen för projekt Pilekrogen beskrivs och hanteras i järnvägsplanen.

Dokument för projekt Uppställningsspår Pilekrogen - Bransch (trafikverket.se)

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen (ÖP 2023).

Vad händer nu?

Planförslaget har varit utställt för samråd den 7 september – 1 oktober och upprättas med förenklat standardförfarande. Det innebär att efter samrådet tas planförslaget upp för antagande i kommunfullmäktige utan att förslaget behöver ställas ut på granskning.

Nu pågår arbetet med att bearbeta planförslaget till antagandehandlingar. Handlingarna består av plankarta, planbeskrivning och samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen sammanställer vi alla inkomna yttranden och synpunkter som vi fått in. Vi svarar med kommentarer till varje yttrande och synpunkt.   


Projektets status i planprocessen

Planprocessen upphävande

Kontakt

Öppettider 24/6-11/8
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-16.30
fredag    8.00-15.00

Dela på:

Senast uppdaterad