EU-projekt

FIER - ett EU-finansierat projekt i samarbete med Västra Götalandsregionen.  

#FIER logo

#FIER EU-finansierat projekt

#FIER - Fast Track Integration Europén Region - på Krokslättsgymnasiet

Ett EU-finansierat utbildningsprojekt med orientering om vård- och omsorgsprogrammet för nyanlända i gymnasieåldern genomfördes på Krokslättgymnasiet 2018/2019.

18 st nyanlända ungdomar har fått chansen att gå en orienterings­kurs / yrkesintroduktion inom vård- och omsorgsarbete med språkstöd under 1-3 terminer. Att lära sig ett nytt språk och välja ett yrke innebär mycket facktermer som man normalt inte lär sig i den vanliga grundläggande svenskundervisningen.

Utöver de ordinarie vård- och omsorgskurserna på gymnasienivå har de samtidigt fått undervisning i ”vårdsvenska” dvs, facktermer och språk i sitt sammanhang. 16 av de 18 eleverna som startade har idag betyg i yrkeskurserna och grundläggande betyg i svenska. 4 av eleverna har gått vidare till gymnasiekurser i svenska som andraspråk.

I utbildningen ingår obligatoriska fältstudier samt perioder av praktik som ingår i kurserna med obligatoriska lärandemål och bedömning av förmågor. Eleverna har också haft tillgång till språkstöd i flera av sina kurser, även i matte och eng. Flera av eleverna har fortsatt sina studier på vuxenutbildningens vårdprogram och arbetar extra på helger och kvällar.

Majoriteten av eleverna har fått timanställningar och sommarjobb inom äldreomsorgen, framförallt på äldreboende samt inom hemtjänsten. Några elever har tack vare utbildningen fått arbetstillstånd. Utbildningen har inte bara gett nyanlända ungdomar en chans till utbildning och försörjning utan också en god förutsättning till att snabbt etablera sig i samhället.

Denna publikation har fått ekonomiskt stöd från det europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation "EaSI" (2014-2020). Informationen i denna publikation återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens fiktiva ställning.

#FIER at Krokslättgymnasiet

An EU-finansed education project with orientation on care and the care program for newcomers in high school age was conducted at Krokslättgymnasiet 2018/2019.

18 young immigrants have been given the opportunity to attend an orientation course / vocational introduction in Healthcare and Care Work with language support during 1-3 semesters. Learning a new language and choosing a profession means a lot of professional terms that you do not normally learn in the usual basic Swedish teaching. In addition to the regular nursing and care courses at the upper secondary level, they have at the same time been taught "nursing Swedish" as subject terms and language in their context. 16 of the 18 students who started today have grades in vocational courses and basic grades in Swedish.

4 of the students have gone on to upper secondary courses in Swedish as a second language. The program includes compulsory field studies and periods of internships that are included in the courses with compulsory learning objectives and assessment of abilities. Students have also had access to language support in several of their courses, including math and meadow. Several of the students have continued their studies on the adult education program and work extra on weekends and evenings.

The majority of the students have been offered hourly and summer jobs in the elderly, especially in the elderly and in home care jobs. Thanks to the education, some students have been granted work permits. The education has not only given newly arrived young people a chance for education and livelihood, but also a good prerequisite for quickly establishing themselves in society.

This publication has received financial support from the european Union Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" (2014-2020).The information contained in this publication does not necessarily reflect the official position of the European Commission.

Kontakt

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

#FIER-logo

FIER ett EU-finansierat projekt

Dela på:

Senast uppdaterad