Förlängd studietid

En gymnasieutbildning är tänkt att läsas under tre års tid. Elever som är i behov av stöd ska få det under utbildningens gång.

Information om ersättning till gymnasieskolor för elever som beviljats förlängd undervisning

Mölndals stad, utbildningsförvaltningen hanterar eleversättning för Mölndalselever till gymnasieskolorna. Riktlinjerna gäller ersättning till gymnasieskolor för Mölndalselever som beviljats förlängd undervisning på nationellt program i gymnasieskolan.

För elever från andra kommuner än Mölndal som beviljats förlängd undervisning och går i de kommunala gymnasieskolorna i Mölndal ska förfrågan om ersättning göras av rektor till elevernas hemkommuner

Beslut om förlängd utbildning

Beslut om förlängd undervisning för enskild elev ska fattas utifrån gymnasieförordningens bestämmelser oavsett om ersättning betalas ut eller ej.

Mölndals stad utgår ifrån att besluten är tagna med hänsyn till elevens förutsättningar, där skolan har prövat alla möjligheter för att eleven ska kunna fullfölja ett fullständigt program i gymnasieskolan på avsedd tid innan skolan fattat ett beslut om åtgärder som innebär förlängd undervisning.

Syftet med förlängningen är att eleven ska nå målen för utbildningen genom att fördela undervisningen över längre tid än tre år. Det innebär att hela eller delar av kurser flyttas till den förlängda delen och att rektor samtidigt gör bedömning av hur lång tid undervisningen ska förlängas. Den individuella studieplanen ska revideras och det ska tydligt framgå vilka kurser eller delar av kurser som förläggs till den förlängda delen. Den individuella studieplanen ska var uppdaterad i samband med beslutet.

Elever som går på ett introduktionsprogram omfattas inte av förlängd undervisning.

Enligt gymnasieförordningen 9 kap.§7 kan rektor besluta om att bevilja en elev att gå om en stor andel av kurserna som innebär att eleven går om läsår 1 eller 2.

För Mölndals gymnasieskolor sköts hanteringen genom rutinerna för delegationsbeslut. Utbildningsnämnden har delegerat beslutet, om förlängd undervisning för enskild elev, till rektor.

Ansökan om medel för förlängd studietid

För gymnasieskolor i Mölndals stad och kommunala och fristående gymnasieskolor i annan kommun ska ansökan om ersättning innehålla kopia av beslut från huvudman eller den som fått beslutsrätt på delegation, elevens individuella studieplan samt åtgärdsprogram. Det ska framgå datum när studierna är planerade att avslutas.

Ansökan ska ha inkommit till utbildningsförvaltningen i god tid dock senast 1 april vid tredje läsåret, i enlighet med Göteborgsregionens samverkansavtal.

Mölndals stad, utbildningsförvaltningen fattar beslut om ersättning och tar då ställning till ersättningsnivån i förhållande till omfattning av studier under den förlängda delen. Hänsyn tas också till hur kommunbidrag / interkommunal ersättning har betalats ut under de tre gymnasieåren.

Saknas beslut om förlängd undervisning samt beviljad ansökan om ersättning utgår ingen ekonomisk ersättning.

Blankett kan beställas från:

utbildning@molndal.se

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad