Tilläggsbelopp eller bidrag till skolor

För elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd kan mottagande skola ansöka om tilläggsbelopp utöver grundbeloppet. Ansökan ska avse extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till ordinarie undervisning. Stödet ska vara kopplat till en enskild elev och utgå ifrån elevens särskilda behov och förutsättningar för att fullgöra sin utbildning.

Elevens behov och svårigheter ska vara utredda, kartlagda och dokumenterade. Skolan ska utifrån utredning och kartläggning ha upprättat åtgärdsprogram i vilket det tydligt framgår vilka stödinsatser som skolan vidtagit och var stödbehovet ligger samt att den individuella studieplanen uppdateras.

Utbetalning

Vid beviljat tilläggsbelopp utgår det terminsvis och följer eleven om denne avbryter utbildningen eller byter skola.

Ansökan

Vårdnadshavare och elev måste vara informerade om ansökan och vad den avser innan den skickas till utbildningsförvaltningen.

Åtgärdsprogram, individuell studieplan och eventuella utredningar skickas tillsammans med en ansökan till utbildningsförvaltningen i Mölndals stad. För att ansöka om tilläggsbelopp fylls en särskild blankett i som finns att få genom utbildning@molndal.se och skicka till:

Mölndals stad
Utbildningsförvaltningen
431 82 Mölndal

Kontakt

Utbildningsförvaltningen
Gymnasium och vuxenutbildning
Frölundagatan 25B
431 30 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad