Riktlinjer för skolskjuts

Från och med augusti 2022 gäller nya riktlinjer för skolskjuts i grundskolan. Skolnämnden fattade beslut om dessa den 17 februari 2022 och de gäller tills vidare.

Skolskjuts i grundskolan enligt skollagen

Elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola har under vissa förutsättningar rätt till kostnadsfri skolskjuts från hemmet till skolan. Varje elev bedöms individuellt. Regler om rätten till skolskjuts finns i skollagen.

Vid bedömning och beslut i skolskjutsärenden ska skollagen och den praxis som utvecklats i förvaltningsdomstolar ligga till grund. Kommunens riktlinjer ska vara ett stöd vid tolkning av skollagen och rådgivande vid bedömningarna.

Använda begrepp

 • Med hemmet menas elevens folkbokföringsadress eller annan boendeadress vid växelvis boende.
 • Med färdväg menas den kortaste användbara väg som eleven kan gå eller cykla från hemmet till skolan.
 • Med placeringsskola menas den skola eleven tillhör utifrån sin folkbokföringsadress. Det är oftast den skola som ligger närmast.

Rätt till skolskjuts

Val av skola

Om eleven väljer en annan skola än den kommunen hade placerat eleven vid utifrån folkbokföringsadressen, kvarstår inte rätten till skolskjuts. Det gäller såväl om eleven väljer en annan kommunal skola, en fristående skola i kommunen eller en annan kommuns skola.

Kommunen ska dock även i dessa fall anordna skolskjuts om det kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter, det vill säga utan merkostnad för kommunen. Bedömningen ska göras utifrån vilken skyldighet kommunen hade haft om eleven gått i den skola eleven hade blivit placerad i utifrån sin folkbokföringsadress.

Om eleven väljer en fristående skola i en annan kommun finns ingen skyldighet att anordna skolskjuts.

Detta är inte skolskjuts

 • Skolskjuts beviljas inte över kommungränsen. Undantag kan ske vid placeringsskola i annan kommun.
 • Resor till och från fritidsverksamhet är inte skolskjuts, undantag kan finnas, se Särskilt för elever i anpassad grundskola respektive Placeringsskola i annan kommun.
 • Resor mellan hemmet och förskoleverksamhet/pedagogisk omsorg är inte skolskjuts.
 • Resor till skolans verksamheter under skoldagen är inte skolskjuts. Det gäller till exempel förflyttningar till idrottshallar, lokaler för moderna språk eller annan undervisning.
 • Resor till modersmålsundervisning kan i vissa fall vara skolskjuts för elever i grundskola. Elever i förskoleklass har inte rätt till detta.

Förutsättningar för rätt till skolskjuts i Mölndals stad

 • Eleven är folkbokförd i kommunen.
 • Eleven går i sin placeringsskola.
 • Skolskjuts behövs med hänvisning till någon av omständigheterna nedan.

Omständigheter som kan ge rätt till skolskjuts

Enligt skollagen ska rätten till skolskjuts prövas utifrån:

 • Färdvägens längd.
 • Trafikförhållanden längs färdvägen.
 • Elevens funktionsnedsättning.
 • Annan särskild omständighet.

Färdvägens längd

Elev har rätt till skolskjuts om färdvägens längd överstiger

 • 2 kilometer för elev i förskoleklass - årskurs 2
 • 3 kilometer för elev i årskurserna 3 - 6
 • 4 kilometer för elev i årskurserna 7 – 9
 • Vid mätning av avstånd använder skolskjutshandläggare samma mätmetod för alla elever.

Trafikförhållanden längs färdvägen

Elev kan ha rätt till skolskjuts om trafikförhållandena längs färdvägen bedöms vara riskfyllda och olämpliga i förhållande till elevens ålder och mognad.

Elevens funktionsnedsättning

Elev kan ha rätt till skolskjuts om elevens tillfälliga eller permanenta funktionsnedsättning medför svårigheter att ta sig från hemmet till skolan på egen hand. Det krävs att funktionsnedsättningen styrks med medicinskt underlag.

Annan särskild omständighet

Elev kan ha rätt till skolskjuts även på andra grunder som då behöver motiveras och styrkas genom intyg eller annan dokumentation.

Övriga bestämmelser

Hur sker skolskjutsen?

Skolskjuts anordnas i första hand genom busskort i den allmänna kollektivtrafiken. Om kollektivtrafik saknas, eller om elevens behov kräver det, anordnas skolskjutsen med taxiresor.

Avbokning av taxiresor

Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av taxi ska vårdnadshavare kontakta utföraren av taxiresorna så snart det är möjligt. Information om hur avbokning ska gå till lämnas separat.

Väntetid

Väntetid kan förekomma vid resa med både kollektivtrafik och taxi. Rimlig väntetid avgörs utifrån elevens ålder, mognad och övriga omständigheter i det enskilda fallet.

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna. Vid växelvis boende kan rätten till skolskjuts prövas från båda adresserna om båda ligger inom Mölndal.

Om ena adressen ligger i en annan kommun görs bedömningen av rätt till skolskjuts enbart ifrån folkbokföringsadressen i Mölndal. Skolskjuts över kommungränsen beviljas inte.

Tillfälligt behov på grund av olycksfall

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för alla barn och elever som är folkbokförda i kommunen. Försäkringen gäller både under skoltid och fritid. Elev som skadar sig kan via försäkringsbolaget få taxi till och från skolan om skadan medför att eleven inte på egen hand kan ta sig till skolan. Föräldrarna tar då själva kontakt med försäkringsbolaget.

Särskilt för elever i anpassad grundskola

För elever i anpassad grundskola kan skjuts till och från fritidshem eller korttidsboende ersätta skolskjuts mellan hemmet och skolan.

Placeringsskola i annan kommun

I de fall Mölndals stad inte kan erbjuda en verksamhet som motsvarar elevens behov utan placerar eleven i skola i annan kommun, beviljas skolskjuts till denna. För dessa elever kan skjuts till och från fritidshem ersätta skolskjuts mellan hemmet och skolan.

Vad händer vid flytt eller byte av skola?

Det är vårdnadshavarnas ansvar att meddela förändringar till skolans administratör vid flytt och/eller byte av skola. Om förändringen bedöms innebära att rätten till skolskjuts upphör, ska busskortet återlämnas.

För att elev som går i årskurs 9 vid flytt ska slippa byta skola utifrån ny folkbokföringsadress inom kommunen beviljas eleven skolskjuts om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

Ärendegång

Ansökan

 • Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår.
 • Ansökan görs i första hand via e-tjänst på kommunens hemsida. Möjlighet till ansökan på blankett finns för de vårdnadshavare som inte kan eller vill ansöka via e-tjänsten.
 • För elev mottagen i anpassad grundskola behöver inte någon ansökan om skolskjuts göras, men vårdnadshavare ska anmäla aktuellt behov till skolskjutshandläggare.

Beslut och delegation

 • Beslut om skolskjuts fattas av skolskjutshandläggare på delegation av skolnämnden.
 • Beslut kommuniceras i första hand via e-tjänsten.
 • Ansökningsperiod inför kommande läsår anslås på kommunens hemsida. Övriga ansökningar hanteras löpande under läsåret.
 • Om vårdnadshavare är missnöjda med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad