Schaktmassor

Återvinning av massor är viktigt för miljön och minskar användningen av våra naturresurser. Vid användning behöver olika försiktighetsåtgärder vidtas för att omgivningen inte ska påverkas negativt. Du kan behöva göra en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen innan du lägger ut massorna.

Återvinning innebär att överskotts- och restmaterial, som är avfall, återanvänds vid nya anläggningsarbeten. Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel. Vanliga användningsområden är grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar. Grundläggande för återvinning av avfall är att:

 • Det måste finnas ett tydligt syfte med användningen.
 • Avfallet ska ersätta ett traditionellt anläggningsmaterial.
 • Arbetet ska göras på ett sätt så att föroreningarna inte ökar på den nya platsen eller att det ser skräpigt ut.

Vilket ansvar har du enligt miljöbalken, anmäla eller söka tillstånd?

När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du behöva göra en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen eller söka tillstånd hos länsstyrelsen.

 • Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till bygg- och miljöförvaltningen
 • Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen.

Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen behöver du inte anmäla eller ansöka om tillstånd. Större arbeten, t.ex. användning av en stor mängd massor, kan ändå kräva anmälan eller tillstånd. Kontakta alltid tillsynsmyndigheten om du är osäker på vad som gäller.

Ofta är det svårt att själv bedöma föroreningsrisken och väga in alla miljöaspekter. Därför bör du kontakta sakkunnig konsult och bygg- och miljöförvaltningen i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd. Om provtagning av massorna ska ske behöver du i de flesta fall ta hjälp av en sakkunnig konsult.

Anmälan till bygg- och miljöförvaltningen ska göras minst sex veckor före planerad start. Uppgifterna i anmälan ska vara fullständiga för att vi ska kunna behandla den. Om anmälan inte är fullständig kommer vi att begära in kompletteringar eller förbjuda verksamheten.

Att tänka på

 • Ofta är det aktuellt att anmäla om samråd hos länsstyrelsen för förändring av natur och miljö enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken, ett så kallat 12:6-samråd.
 • Du kan behöva ansöka om strandskyddsdispens och/eller marklov hos byggnadsnämnden.
 • Om du inte äger marken själv behöver du fastighetsägarens tillstånd innan du fyller ut.
 • Du kan behöva anmäla om vattenverksamhet till länsstyrelsen.
 • Inom vattenskyddsområde kan andra regler gälla. Kontakta därför bygg- och miljöförvaltningen om du planerar arbete inom vattenskyddsområde.

Undersök om massorna är lämpliga att återanvända

I god tid innan du påbörjar arbetena måste du ta reda på om det finns risk för att massorna som ska användas är förorenade. Du måste också göra en bedömning av om omgivningen kan påverkas negativt. Det kan till exempel finnas skyddsvärda vattendrag och känsliga arter i området att ta hänsyn till. Var särskilt noggrann när det gäller utfyllnad inom bostadsmark, jordbruksmark, betesmark, naturmark eller annan känslig mark eller opåverkad mark där det ställs höga krav på att massorna är rena och inte påverkar omgivningen negativt.

Om svaret är ja på någon av följande frågor finns det stor risk för att massorna inte är rena:

 • Kommer schaktmassorna från ett markarbete i centrala delar, ett industriområde, vägområde eller bangård?
 • Kommer massorna från rivningsarbeten, i så fall vad är det för byggnad (risk för asbest, blåbetong, PCB, lösningsmedel, olja, tjära, med mera)?
 • Innehåller massorna inslag av rivningsavfall som betong, armering, tegel, isolering, kablar?
 • Innehåller massorna asfaltbitar?

För att bedöma om massorna är lämpliga att återanvända behöver du eller avfallslämnaren ta prover på dem. Om avfallslämnaren har gjort provtagning ska du begära att få se analysresultat. Kontakta miljökonsult om du behöver hjälp med bedömning. Det är viktigt att provtagningen utförs på ett sätt så att det blir representativt för det avfall du vill återanvända.

Information om hur en undersökning bör går till finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Asfalt och betong

 • Asfalt får inte användas för att fylla ut mark. Uppbruten asfalt ska i första hand köras till asfaltsverk för återvinning och tillverkning av ny asfalt. Asfalt innehåller oljeprodukter och har ett begränsat användningsområde som vägbeläggning i urban miljö.
 • Tjärasfalt får inte användas för att fylla ut mark. Tjärasfalt är äldre asfalt med stenkolstjära som bindemedel och användes fram till mitten av 1970-talet. Tjärasfalt med höga PAH-halter klassas som farligt avfall (PAH16 >300 mg/kg) och ska köras till godkänd avfallsanläggning.
 • Betong kan vara möjlig att återanvända om den är provtagen (även Cr6+) och ren. Betong ska i så fall vara krossad och eventuell armering ska plockas bort. Markutfyllnad med betong kan vara aktuell främst i mindre känsliga markområden så som industrimark och trafikområde. Betong har högt pH-värde och kan negativt påverka exempelvis naturligt sura marker som fortsättningsvis ska hållas sura.

Relaterad information

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad