Ventilationskontroll

Ventilationen i flerbostadshus och i många verksamhetslokaler ska kontrolleras av en godkänd kontrollant med jämna mellanrum. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är till för att säkerställa ett bra inomhusklimat i byggnader. Du som är byggnadens ägare ansvarar för att kontrollen blir gjord.

När ska kontrollen göras?

Hur ofta kontrollen ska göras beror på byggnadstyp och ventilation.

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande, oavsett typ av ventilationssystem: vart tredje år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT eller FTX-ventilation: vart tredje år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX eller S-ventilation: vart sjätte år

OVK ska även göras då ett nytt ventilationssystem tas i bruk för första gången eller när ett befintligt ventilationssystem byggs om.

Förklaringar

F= frånluftsventilation, T= tilluftsventilation, X = värmeväxlare, S = självdragsventilation

Kategorin flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande inrymmer även samlingslokaler, butiker, teatrar, biografer, idrottshallar, terminaler, museer, utställningshallar, hotell, restauranger, garage samt industrins kontors- och personalutrymmen. En- och tvåbostadshus är undantagna från obligatorisk ventilationskontroll.

Hur går kontrollen till?

Kontrollen utförs av en godkänd kontrollant som har riksbehörighet. Vid besiktningarna kontrollerar man bland annat att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med de föreskrifter som gäller och att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.

Kontrollanten lämnar ett intyg om utförd kontroll till byggnadens ägare. Intyget ska sättas upp på synlig plats i byggnaden.

Kontrollanten skickar in protokollet till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden skickar ett bevis om genomförd besiktning till fastighetsägaren.

Varför behövs kontrollen?

Under senare år har man börjat tala om så kallade sjuka hus, när dåligt inomhusklimat i byggnader orsakat hälsoproblem. Idag vet man att detta till stor del beror på de hälsofarliga ämnen som avges från byggmaterial, mögel och allmänna luftföroreningar. Även höga fukthalter i själva byggnaden och i inneluften bidrar.

För att säkerställa ett bra inomhusklimat i byggnader ska byggnadens ägare se till att ventilationen blir kontrollerad.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad