Så jobbar staden mot översvämningar i Kålleredsbäcken

Efter det kraftiga regnet i vecka 32 och de översvämningar som följde kommer här information om hur Mölndals stad arbetar för att förebygga de problemen.

Ovanligt mycket regn bakom översvämningarna

Det var oväntat och ovanligt mycket regn som föll över Kållered i vecka 32.

  • Totalt på tre dagar kom det 143,7 mm regn i Kållered. (SMHIs mätstation).
  • En normal augusti kommer ungefär 70 till 80 mm regn under hela månaden, det kom alltså två månaders regn på tre dagar.
  • 1 mm regn motsvarar 1 liter vatten per kvadratmeter markyta.

Utöver de stora regnmängderna låg kraftig vind på från väst vilket tryckte upp vatten i Göta älv men även i Kungsbackafjorden. Det förhindrade att vatten uppströms i vattendragen kunde rinna ut, det tog i stort sett helt stopp.

Så arbetar Mölndals stad mot översvämningar

Vid vädervarningar om höga flöden eller kraftig nederbörd gör Mölndals stads driftpersonal olika förberedande åtgärder. Brunnar och galler ses över och rensas regelbundet men inför oväder ses de över och rensas extra, även hela tiden under pågående oväder så det inte sätts igen.

Kålleredsbäcken rensas varje år och vassen klipps med inhyrd vassbåt. Det arbetet sker på de tider som arbete i vattnet får ske enligt tillstånd från Länsstyrelsen.

Genomförda åtgärder sedan 2019

Vid Bangårdsvägen har Mölndals stad byggt en extra pump som användes första gången under översvämningen 2023. Med den kunde vatten pumpas undan från översvämmade gator och ytor när vattnet i bäcken kunde rinna undan, innan hade det bara pumpats runt.

2021 byggdes Ekenleden om och nya kulvertar byggdes i Kålleredsbäcken under Labackavägen vid Ävavägen Det höjde kapaciteten något i bäcken. Mer behöver dock göras

Sedan översvämningen 2019 har ett antal utredningar och geotekniska undersökningar gjorts för att komma fram till rätt åtgärder för att att minska risken för översvämningar. Staden har även anlitat extern expertis för att framåt kunna få igenom de åtgärder som krävs. Åtgärderna behöver göras i rätt ordning så att inte nya problem skapas någon annanstans i bäcken av en åtgärd.

Mölndal delar ansvaret med andra

Några åtgärder som behövs är att bäcken behöver breddas och fördjupas på en sträcka av ungefär 5 kilometer. Även fler befintliga broar och kulvertar behöver bytas. Här är inte Mölndals stad ensamt ansvarig.

Bland annat behöver kulverten under E6 bytas och utökas och där är Trafikverket ansvarigt. De har med den åtgärden i en åtgärdsplan om översvämningar av E6.

Kålleredsbäcken behöver få bättre vattenstatus då den inte uppfyller miljökvalitetsnormer som är beslutade av Vattenmyndigheten. Det finns förslag på åtgärder för detta i ett Åtgärdsprogram som var klart hösten 2021.

Översvämningar även efter åtgärder

Det är viktigt att tänka på att även om det görs stora insatser och när alla åtgärder i åtgärdsprogrammet är klara så kommer det att bli översvämningar vid kraftig nederbörd, det går inte att undvika översvämningar helt vid så kallade 100-årsregn. Det är regn som kan komma en gång per 100 år.

Fastighetsägare har ansvar för sina fastigheter

Även fastighetsägare behöver göra åtgärder på sina fastigheter för att skydda dem från översvämning. Det kan handla om att bygga hinder på sin egen fastighet för att skydda byggnader och att till exempel samla regnvatten och göra kloka planteringar eller andra åtgärder på sin mark.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad