Lagar och djur

Vad säger lagen?

Miljöbalken - Enligt miljöbalken ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. En sådan olägenhet är "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig". Skador på planteringar, bilar och liknande egendomsskador kan aldrig räknas som en sådan olägenhet. Om man däremot har ofta förekommande problem med att katter förorenar barnens sandlådor eller om de går in i bostäder och orsakar allergiska reaktioner så kan detta betraktas som olägenhet för människors hälsa. Miljöförvaltningen har tillsyn enligt denna lag.

Djurskyddslagen - Denna lag syftar till att säkerställa ett gott djurskydd inklusive en god djurhälsa. Den syftar också till att främja respekten för djur och deras välfärd, då djur har ett egenvärde oavsett den nytta människan har av dem. Det är Länsstyrelsen som har tillsyn enligt denna lag.

Lagen om tillsyn över hund och katt - Enligt denna lag ska katter och hundar hållas under sådan tillsyn, som krävs för att förebygga att de orsakar skador. Länsstyrelsen ansvarar för att denna lag efterföljs. Länsstyrelsen är också ansvarig för förvildade katter.

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 17 10 vardagar kl 8.30-10.30
031-315 10 00 växel
miljo@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-03-18 08.03