Lagar och djur

Vad säger lagen?

Miljöbalken

Miljöförvaltningen har tillsyn enligt miljöbalken. Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer. En sådan olägenhet är "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig". Skador på planteringar, bilar och liknande egendomsskador kan aldrig räknas som en sådan olägenhet. Det är heller ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter förorenar på din tomt. Katter har rätt att röra sig fritt överallt, inte bara på ägarens tomt. Miljöbalken

Djurskyddslagen

Denna lag syftar till att säkerställa ett gott djurskydd inklusive en god djurhälsa. Den syftar också till att främja respekten för djur och deras välfärd, då djur har ett egenvärde oavsett den nytta människan har av dem. Det är länsstyrelsen som har tillsyn enligt denna lag. Länsstyrelsens information om djurskyddslagen

Lagen om tillsyn över hundar och katter

Enligt denna lag ska katter och hundar hållas under sådan tillsyn, som krävs för att förebygga att de orsakar skador. Länsstyrelsen ansvarar för att denna lag efterföljs. Länsstyrelsen är också ansvarig för förvildade katter. Lagen om tillsyn över hundar och katter

Kontakt

Miljöförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad