Det här gör Mölndals stad

Grunden för stadens miljöarbete är Mölndals miljömål.

Hur jobbar kommunen med miljömålen?

Mölndals stad arbetar med miljöfrågor i allt från gator, parker, stadsbyggande, och fastighetsförvaltning till vård, omsorg och utbildning. Varje verksamhet ansvarar för sitt miljöarbete. Samtidigt kräver ett bra miljöarbete att olika verksamheter samarbetar.

I den fysiska planeringen av staden satsar kommunen på förtätning för att optimera för att ge fler möjlighet att bo där servicen är god, där det även finns arbetsplatser och där det finns riktigt bra möjligheter till hållbart resande. Vi ska bygga cykelbanor, gena gångstråk och planera kollektivtrafiken så att så många som möjligt väljer att leva och resa utan bil. Men vi får inte bebygga våtmarker eller viktiga grönområden. Grönska och odling ska få plats bland bostäderna. I planeringen av parkering satsas på färre bilplatser i centrala lägen, mer cykelparkering och bilpooler.

Mölndals skogsbruk är sedan länge FSC-certifierat. Nu går vi vidare med kontinuitetsbruk, våtmarksbildningar och att skydda värdefull skog.

I kommunens tillsyn av verksamheter, egna avlopp med mera, begränsas sådant som övergödning och industriers miljöpåverkan. Kommunen kontrollerar även luftkvalitet, badsjöar och arbetar aktivt för att markföroreningar ska saneras.

Kraftvärmeverket i Riskulla är helt fossilfritt och eldar biobränsle. När fjärrvärmenätet byggs ut kan fler ansluta sig till miljöanpassad uppvärmning. Samtidigt produceras förnybar el. Utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet och lokalt omhändertagande av dagvatten minskar övergödning och risken för gifter i vattendrag.

Fastighetsnära insamling för småhus ger ökad utsortering och underlättar för boende att sortera avfallet rätt. Matavfall samlas in och blir biogas som fordonsbränsle, material återvinns till nya produkter och farligt avfall tas omhand.

Samtidigt arbetar kommunen med rådgivning, attitydpåverkan och projekt för ett miljöanpassat beteende, både när det gäller hållbart resande och energianvändning. Ett exempel är nätverket för större arbetsplatser i Mölndal som tillsammans arbetar för hållbart resande.

Miljöhänsyn i stadens verksamheter

I kommunens egna byggnader satsas på energieffektiviseringar, miljömärkning av byggnader och en stor utbyggnad av solceller. Dessutom köper Mölndals stad endast förnybar el till sina verksamheter. Städning och fastighetsskötsel har miljöanpassats. Miljökrav ställs i upphandlingar och miljöhänsyn tas i hela inköpskedjan.

Senast 2025 ska Mölndals stads hela fordonsflotta vara fossiloberoende. Det innebär att alla fordon ska kunna köras med fossilfria bränslen. Först och främst betyder det att vi behöver se till att inte köra bil i onödan. Bilarna ska användas effektivt och riktlinjerna är att anställda ska gå, cykla och åka kollektivt i tjänsten i så stor utsträckning som möjligt. De bilar som behövs i verksamheterna ska successivt bytas ut så att de kan köras på el, biogas eller biodiesel. Ett sätt att få råd med utbytet är en slags intern klimatväxling, en extra avgift som tas ut på resornas utsläpp för att finansiera klimatåtgärder.

Ett stort antal av Mölndals skolor och förskolor använder sig av Grön Flagg för sitt pedagogiska miljöarbete och av skolskogarna för utomhuspedagogik i naturen. Dessutom samarbetar skolor och förskolor med både Gunnebo slott och trädgårdar och med Universeum. Kommunen strävar efter att servera mer ekologisk mat. I skolor och förskolor är målet minst 35 % ekologiskt mycket nära att nås.

Kontakt

Stadsledningsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad