Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Det här gör Mölndals stad

Grunden för stadens miljöarbete är Mölndals miljömål.

Kopplat till miljömålen finns ett handlingsprogram med åtgärder som gäller för stadens verksamheter.

Hur jobbar kommunen med miljömålen?

Mölndals stad arbetar med allt från gator, parker, stadsbyggande, och fastighetsförvaltning till vård, omsorg och utbildning. Varje verksamhet ansvarar för sitt miljöarbete. Samtidigt kräver ett bra miljöarbete att olika verksamheter samarbetar.

I den fysiska planeringen av staden ska kommunen satsa på förtätning för att optimera för att ge fler möjlighet att bo där servicen är god, där det även finns arbetsplatser och där det finns riktigt bra möjligheter till hållbart resande. Vi ska bygga cykelbanor, gena gångstråk och planera kollektivtrafiken så att så många som möjligt väljer att leva och resa utan bil. Men vi får inte bebygga våtmarker eller viktiga grönområden. Grönska och odling ska få plats bland bostäderna. I planeringen av parkering satsas på  mer cykelparkering och bilpooler.

I kommunens tillsyn av verksamheter, egna avlopp med mera, begränsas sådant som  övergödning och industriers miljöpåverkan. Kommunen kontrollerar även luftkvalitet, badsjöar och markföroreningar.

Kraftvärmeverket i Riskulla eldar till stor del biobränsle och när fjärrvärmenätet byggs ut kan fler ansluta sig till miljöanpassad uppvärmning. Utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet och lokalt omhändertagande av dagvatten minskar övergödning och risken för gifter i vattendrag.

Fastighetsnära insamling som snart finns i hela kommunen ökar utsorteringen och underlättar för boende att sortera avfallet rätt. Matavfall samlas in och blir biogas som fordonsbränsle, material återvinns till nya produkter och farligt avfall tas omhand.

Samtidigt arbetar kommunen med rådgivning, attitydpåverkan, projekt och andra morötter för ett miljöanpassat beteende, både när det gäller hållbart resande och energianvändning.

Mölndals skogsbruk är sedan länge FSC®-certifierat (FSC-C017993). Nu kan vi gå vidare med kontinuitetsbruk, våtmarksbildningar och skyddad skog.

Miljöhänsyn i stadens verksamheter

I kommunens egna byggnader satsas på energieffektiviseringar, miljömärkning av byggnader och solceller. Staden har också en elbilspool, bränslesnåla fordon och minskat totalt resande. Dessutom köper Mölndals stad endast förnybar el till sina verksamheter. Städning och fastighetsskötsel har miljöanpassats, liksom upphandlingen.

Mölndals skolor och förskolor använder sig av Grön Flagg för sitt pedagogiska miljöarbete och av skolskogarna för utomhuspedagogik i naturen. Dessutom samarbetar skolor och förskolor med både Gunnebo slott och trädgårdar och med Universeum. Kommunen strävar efter att servera mer ekologisk mat. I skolor och förskolor är målet att uppnå minst 25 % ekologiskt.

Kontakt

Lisa Järner
Miljösamordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 13 20
lisa.jarner@molndal.se

Hjälpte den här informationen dig?

|

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-23 11.07