Upprustning av forsen i Kvarnbyn och Forsåker

Från Kvarnbyn och genom Forsåker rustar vi just nu upp forsen. Vi gör det av tre anledningar: för att minska risken för översvämningar, för att göra vattnet mer tillgängligt och att förbereda för vattenkraft. Upprustningen pågår i flera etapper och förväntas vara helt klar 2025.

Visionsbild som visar Forsåker. Människor går längs forsen mot hus. Copyright: tmrw.se

Arbetet med forsen är en förutsättning för utvecklingen av stadsdelen Forsåker. När arbetet är klart kommer vattnet inte längre vara dolt i kulvertar under mark, utan vara mer synligt, tillgängligt och effektfullt belyst hela vägen från Kvarnbyn och genom Forsåker. Den slingrande ån blir ett promenadstråk med platser för avkoppling.

Förebygga översvämningar och förbereda för vattenkraft

Mölndalsån har en lång historia av översvämningar. I framtiden räknar vi med fler kraftiga skyfall och översvämningar på grund av klimatförändringar, en situation vi måste rusta oss inför redan nu. Dessutom vill vi säkra ett stabilt vattenflöde för framtida vattenkraft. Vi passar också på att förbättra för fiskelivet i ån och ge ål bättre möjligheter att vandra uppströms.

Så här går upprustningen till

Vid Forsebron intill Gamla torget bygger vi ett nytt bredare vattenintag som ska kunna ta hand om, och fördela, allt vatten. Merparten av vattnet leds därifrån vidare i två stora så kallade bypassrör under mark genom Forsåker och vidare ut i Mölndalsån. Ovan mark kommer en ny åränna gjutas där vattnet sen ska flyta lugnt och säkert genom Forsåker och avslutas med en vattenspegel på det framtida ”Vattentorget”. Du kan läsa mer om de olika etapperna här nedan.

Aktuella störningar

I perioder innebär arbetet med forsen en hel del buller då vi behöver sponta, slå ned stödkonstruktioner. Hösten 2023 är en något lugnare period då vi gjuter det nya vattenintaget. Någon gång under tidig vår 2024 kommer kommer ny spont att sättas tvärs ån för att leda in vattnet i den nya intagskonstruktionen. I samband med detta kommer även befintlig spont att dras. Arbetet beräknas ta ungefär en vecka och innebär en hel del buller.

Tills vattenintaget är klart kommer trafiken ligga kvar närmre Gamla torget för att göra plats åt arbetsområdet längs å-kanten. Trafiken beräknas flytta tillbaka och ytorna runt torget göras i ordning under vår/sommar 2024.

Arbetet pågår i flera etapper

Nedan kan du läsa mer om varje etapp. Just nu pågår etapp 2, 3 och 4:

 • Etapp 1: ledningsflytt - klart!
 • Etapp 2: Nytt vattenintag öster om Forsebron. 2021-2024
 • Etapp 3: Byggnation vid Vattentorget 2021-2023
 • Etapp 4: Bypassrör genom Forsåker 2022-2023
 • Etapp 5 Utbyggnad av Forsebron - klart!
 • Etapp 6: Ny vattenränna genom Forsåker 2024-2025.

Karta över kvarnbygatan där vägarbetet är markerat med rött.

Det här gjordes

Under januari till mars kommer Mölndal Energi att flytta fjärrvärme- och elledningar som går i Kvarnbygatan. Det måste göras för att skapa plats för de arbeten som måste göras i årännan.

Det är Mölndal Energi som ansvarar för dessa arbeten. Eventuella synpunkter på deras arbete eller störningar lämnar du i första hand till dem, se molndalenergi.se.

Trafikpåverkan

Under arbetet med fjärrvärmeledningarna kommer det bli viss begränsad framkomlighet på Kvarnbygatan. Välj med fördel att resa utanför rusningstid.

 • Vänstersvängsfälten vid gamla torget och Forsebron kommer att vara avstängda, vilket kan orsaka köer.
 • Ett körfält i varje riktning är öppet normalt.
 • Den västra utfarten från gamla torget stängs och utfart från parkeringarna sker via samma väg som du kör in. Det är ont om utrymme att vända - lastbilar bör inte köra in.
 • Eventuellt nattarbete ska Mölndal Energi eller deras entreprenör informera närboende om.

Denna påverkan gäller 10 januari - 31 mars 2021.

Karta som visar Forsåker. Arbetsområde är markerat med orange färg.

Nytt vattenintag öster om Forsebron

Sedan våren 2021 pågår ombyggnation av vattenintaget öster om Forsebron. Arbetet görs för att säkra områdena runt forsen mot framtida översvämningar och skapa ett lugnare, säkrare och mer kontrollerat vattenflöde genom Forsåker. Arbetet beräknas vara klart runt årsskiftet 2023 - 2024.

Det här gör vi

Vattenintaget vid Forsebron är för trångt och behöver bli dubbelt så bred för att kunna ta hand om allt vatten. Vi bygger därför en ny intagskonstruktion som kan fördela och leda merparten av vattnet genom nya rör under mark. Ovan mark kommer vattnet sedan att kunna flyta lugnt och säkert. Den gamla betongkonstruktionen rivs och vi gjuter en ny, bredare konstruktion.

Illustrationsbild över det nya vattenintaget med färdigställda ytor runtomkring vid Forsebron. I bakgrunden syns flerbostadshus i Kvarnbyn.

Illustrationsbild över det nya vattenintaget med färdigställda ytor runtomkring.

Flygfoto som visar arbetsområdet för etapp 3.

Del av Vattentorget växer fram

Sedan våren 2021 pågår byggnationen av ett helt nytt vattenområde vid det framtida Vattentorget i Forsåker. Här kommer forsen ha ett lugnare flöde och när allt är klart kommer vattnet bli mer tillgängligt med trappor ned mot en vattenspegel. Detta är den första etappen i arbetet med att öppna upp vattnet genom Forsåker, som idag till stora delar är dolt under kulvertar. Arbetet beräknas pågå fram till hösten 2023.

Visionsbild. Människor umgås runt ett vattenområde. Hus syns i bakgrunden.

Visionsbild över det framtida Vattentorget.


Det här gör vi

För att kunna skapa det nya vattenområdet slås en stödkonstruktion, så kallad spont, ned för att hålla jordmassorna på plats.

Samtidigt som vi gräver och gjuter formen för den nya vattenspegeln bygger vi en helt ny bro i det som kommer bli Vattentorgets sydvästra del. Bron blir en del av huvudstråket genom Forsåker med plats för gående, cyklister, bussar och annan fordonstrafik.

Byggarbete i området Forsåker

Pågående byggnation av det nya vattenområdet.

Flygbild som visar etapp 4 i Forsåker.

Nya vattenrör genom Forsåker

Från intaget vid Forsebron ned till det framtida Vattentorget läggs två nya rejäla vattenledningar, så kallade bypassrör. Det gör vi för att säkra området mot översvämningar och för att vattnet ovan mark ska få ett lugnare och säkrare flöde genom Forsåker. Dessutom säkerställer vi ett stabilt vattenflöde för framtida vattenkraft.

Det här gör vi

För att kunna lägga ned bypassrören behöver vi slå ned stödkonstruktioner, så kallad spont.

Vid Vattentorget kopplas ledningarna till en befintlig kulvert som leder vattnet vidare ut i Mölndalsån. Den ena ledningen planeras gå genom det kraftverk som ska förse hela Forsåker med grön hushållsel.

En man står raklång inne i ett stort vattenrör och visar hur stort röret därmed är.

Bypassrören som ska läggas genom Forsåker och under Forsebron.

Flygbild som visar etapp 5 i Forsåker.

Utbyggnad av Forsebron

För att kunna lägga ned nya rör under bron och ansluta till det nya vattenintaget behövde gamla Forsebron rivas. Vi passade då på att bygga en ny och bättre bro, med rakare sträckning som gör det lättare att gå, cykla, åka buss och bil över bron. Ombyggnationen startade i augusti 2022 och var klart i augusti 2023. Invigningen skedde den 31 augusti med en stor familjefest.

Det här gjorde vi

Ombyggnationen av Forsebron var ett omfattande arbete med många delar. Vi rev den befintliga bron, gjorde grundläggning för de nya rören och byggde sedan en ny bro från grunden.

Bilar står i kö på en bro.

Gamla Forsebron.

Se en film där projektledaren berättar om den nya Forsebron:

Flygbild över etapp 6 i Forsåker.

Ny vattenränna genom Forsåker

När intaget är klart och vattnet i forsen kan flyta genom de nya rören kan vi gjuta rännan för vattnet ovan mark.

Rännan kommer gå från Forsebron ned till det framtida Vattentorget i Forsåker. På några ställen trappas vattnet till små vattenfall och rännan blir effektfullt belyst.

Över vattnet byggs små broar. Den mjukt slingrande ån blir ett promenadstråk med platser för avkoppling.

Bullrande arbete

De arbeten vi gör kommer innebära buller och i viss mån vibrationer under dagtid då det pågår spontning och rivningsarbete.

Bullrande arbete sker dagtid vardagar, klockan 07–19.

Projektet följer Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser. Vi mäter och följer upp ljudnivåerna kontinuerligt för att säkerställa att vi håller de gränsvärden som Naturvårdsverket har satt upp. För att minska bullret så mycket som möjligt kommer vi att ha bullerplank och bullerskydd nära maskinerna som arbetar.

Visionsbild som visar Forsåker. Människor går längs forsen mot hus. Copyright: tmrw.se

Visionsbild över Forsåker från Forsebron.

Kontakt

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad