Forsåker, nordöstra delen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en tät och levande stadsmiljö inom och i anslutning till det före detta pappersbruket. Mölndalsån och inslag av bevarade kulturhistoriskt värdefulla byggnader är identitetsbärande delar. Den 23 november 2023 fick detaljplanen laga kraft.

Forsåker granskning

Var ligger planområdet?

Detaljplanen omfattar ett område på omkring 15,5 hektar vid Kvarnbygatan och delar av det gamla pappersbruksområdet, mellan Mölndals innerstad och Kvarnbyn.

Vad innebär detaljplanen?

För att skapa en levande stad möjliggör detaljplanen en blandning av funktioner. Det ska finnas möjligheter att inrymma allt sådant som behövs för en levande stadsdel: bostäder, arbetsplatser, kulturverksamhet, vård, skola och annan service.

Planen syftar till att skapa en stadsmässig struktur och karaktär med olika bebyggelsetypologier och byggnader i olika höjdskala. Förslaget bedöms vara i enlighet med en fördjupning av översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång från 2017. Genomförandet av planen bedöms kunna innebära en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats.

Planprocessen

Om planprocessen.

Planhandlingar

Utredningar och andra handlingar

Planprogram

Till grund för detaljplanen ligger också det Planprogram för Forsåker som kommunfullmäktige godkände 2016-02-24 och utredningar gjorda i samband med programmet

Kontakt

Magnus Lövdahl
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 31
magnus.lovdahl@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad