Europahuset, del av Bastuban 1

Planförslag till detaljplan för bostäder, verksamhet och service inom del av fastigheten Bastuban 1 i västra Eklanda.

Planområdet omfattar 13 000 m² och är beläget i Eklanda cirka 3,5
kilometer väster om Mölndals innerstad. Fastigheten gränsar i väster
till Göteborgs Stad, i norr till befintliga verksamheter och mot öster till
Bäckstensgatan. Söder om fastigheten ligger en gång- och cykelväg som
kopplar samman Mölndal och Västra Frölunda.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnad av befintlig
kontorsbyggnad, kallad Europahuset, till bostäder med viss del
arbetsplatser, handel och annan service. Verksamheterna är främst
tänkta att förläggas i byggnadens entréplan. Detaljplanen möjliggör
även en ny byggnad i tre våningar nordväst om befintlig byggnad. Denna
avses inrymma arbetsplatser och service, men kan också kopplas till
bostadsbyggnaden för parkering eller andra bostadskomplement.

Planerad utveckling av platsen är en del av en större omvandling av
Fässbergsdalen. Planförslaget bedöms vara förenligt med den fördjupade
översiktsplanen Fässbergsdalen 2012.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft 4 juli 2022.

Projektets status i planprocessen 

Byggnationsskede i planprocessen

 Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Gustav Magnusson
Exploateringsingenjör
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 51
gustav.magnusson@molndal.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad