Stjernhielm 6 och 7 m.fl.

Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för nya bostäder och möjliggöra verksamheter inom fastigheterna Stiernhielm 6, 7 m.fl.

Illustration: Vy från väster, Bifrostgatan, av Semrén och Månsson


Planområdet är beläget mellan Bifrostgatan och Wallinsgatan, cirka en kilometer norr om Mölndals innerstad. I området finns en byggnad för kontors- och vårdverksamhet, markparkering samt ett mindre grönområde.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för cirka 250 lägenheter samt utökad byggrätt för kontors- och vårdändamål. Bifrostgatan föreslås samtidigt få en ändrad karaktär från transportled till stadsgata med ny anslutning mot Wallinsgatan. Detaljplanen syftar även till att genomföra en fastighetsreglering för fastigheterna Bosgården 1:36 och 1:39.

Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen (ÖP 06). Viss yta redovisad som verksamhetsmark planeras som bostäder.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann laga kraft den 22 maj 2021.

Projektets status i planprocessen

Laga kraft i planprocessen


Här kan du läsa mer om planprocessen.

Kontakt

Johan Wiik
Planarkitekt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
031-315 14 38
johan.wiik@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad