Annestorp 24:3 m.fl. i Lindome

Detaljplanen syftar till att utveckla befintligt bostadsområde och tillföra ett tillskott på ca 120 nya bostäder. Detaljplanen kommer möjliggöra för nya friliggande flerbostadshus och radhus eller lägre flerbostadshus samt en utbyggnad av Valås förskola, dessutom är planens uppgift att underlätta renovering av befintliga hus.

Skiss som visar föreslagen bebyggelse (QPG Arkitekter)

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 460 bostäder om ca 35 000 kvm BTA inom det nuvarande bostadsområdet Dotegården och Smörkullegården. Detaljplanen syftar till att utveckla befintligt bostadsområde och tillföra ett tillskott på ca 120 nya bostäder. Detaljplanen kommer möjliggöra för nya friliggande flerbostadshus och radhus eller lägre flerbostadshus samt en utbyggnad av Valås förskola, dessutom är planens uppgift att underlätta renovering av befintliga hus. Inom detaljplanen planeras det även att uppföras 6–8 lägenheter i form av LSS-boenden.

Den nya bebyggelsen ska knyta an till befintlig bebyggelsestruktur och de stadsbyggnadsideal som föregick Dotegården och Smörkullegården, men utgöra en ny årsring som kompletterar befintlig bebyggelse i sitt uttryck. Den nya bebyggelsen ska bidra till en ökad trygghet och tillgänglighet inom bostadsområdet och i Lindome centrum genom att stärka kopplingar och skapa välkomnande bostadsgårdar.

Planeringen samordnas med förändringar av Almåsskolan, Almåsgången och inkluderar en ny aktivitetspark norr om bostadskvarteren. Aktivitetsparken är ett initiativ från Förbo som även planerar och bygger denna aktivitetspark.

Planområdet är beläget i Lindome centrum. Direkt söder om planområdet går Almåsgången. Planområdet omfattar ca 7,5 hektar. Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Förbo AB och Mölndals stad.

Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan.

Visionsbild som visar de renoverade husen och bostadsgårdarna (Liljewall arkitekter)

Vad händer nu?

Planförslaget fanns utställt för granskning under tiden 14 september – 5 oktober 2023 i stadshusets entréhall, Göteborgsvägen 11-17, Lindome bibliotek, samt här på hemsidan.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Inför antagande i planprocessen

Planhandlingar

Utredningar

Kontakt

Stina Nilsson
Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
031-315 15 83
stina.nilsson@molndal.se

Öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad