Annestorp 24:3 m.fl. i Lindome

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder, förskola och centrumändamål intill Lindome centrum. Idag finns en befintlig detaljplan som görs om för att möjliggöra för förtätning av nya hus samt renovering av befintliga hus samt utbyggnad av Valås förskola.

Vad innebär planförslaget?

Detaljplanen möjliggör för dels renovering av befintliga hus, dels komplettera med nya friliggande flerbostadshus och radhus samt en utbyggnad av Valås förskola, inom bostadsområdet Dotegården och Smörkullegården. Planen möjliggör för ca 460 bostäder varav 120 st bostäder är tillkommande. Inom detaljplanen planeras det även att uppföras 6–8 lägenheter i form av LSS boenden.

Marken inom området ägs i huvudsak av Förbo och Mölndals stad.

Den nya bebyggelsen ska fånga upp den byggnadsstruktur som befintlig bebyggelse har. Lokalgatorna ska utformas på ett tydligt sätt, med grönskande element, för att öka tillgängligheten och stärka stråk till och från området.

Planeringen samordnas med förändringar av Almåsskolan, Almåsgången och en ny aktivitetspark norr om bostadskvarteren. Planförslaget överensstämmer med Mölndals stads översiktsplan 2006.

Vad händer nu?

Planförslaget var utställt för samråd under tiden 18 oktober – 15 november 2022. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse.

 

Här kan du läsa mer om planprocessen. 

Planhandlingar

Utredningar

Samrådsskede i planprocessen

Kontakt

Alexandra Romanov
Planarkitekt
031-315 14 44
alexandra.romanov@molndal.se

Stadshusets öppettider
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag  8.00-18.00
fredag    8.00-16.00

Dela på:

Senast uppdaterad